Page 277

BIND 7

V a d e h a v e t . D e r e r f o r s k e llig e m e n in g e r om v a d e h a v e ts f r em tid e f t e r s o m m a n e r la n dm a n d , f i s k e r , jæ g e r , o rn ito lo g e l l e r b lo t n a tu r e ls k e r . D a nm a rk h a r s am m e n m ed 26 a n d r e la n d e t i l t r å d t R a m s a r - k o n v e n t i o n e n (R am s a r 1971), som fo r D a nm a rk t r å d t e i k r a f t m ed 1978. Den h a n d le r om b e v a r in g i s in n u væ re n d e t ils ta n d a f v a n d om r a d e r , d e r t j e n e r som y n g l e p la d s , s p i s e k am m e r og r a s t e p l a d s fo r v a d e - og sv øm m e fu g le . I D an m a r k e r d e r o p ta g e t 2 6 s å d a n n e om r å d e r , m e n v a d e h a v e t, d e r b e te g n e s som v e r d e n s v ig tig s te v å d om r å d e e r ik k e m e d ta g e t, id e t m a n f ø r s t m å h a v e d ig e t v e d T ø n d e r b y g g e t fæ rd ig . E n t o t a l f r e d n i n g l ig g e r ik k e f o r i ø je b lik k e t, m e n la n d b r u g sm in i s t e r i e t v il f o r a t b e s k y tte s jæ ld n e fu g le g ø re om r å d e t t i l v i l d t r e s e r v a t in d e n f o r v i s s e z o n e r m e d a d g a n g s fo rb u d , fo rb u d mod ja g t og m e d r e s t r ik t i o n e r f o r s e jla d s m ed m o to rb å d . Det e r en f le k s ib e l o rd n in g i fo rh o ld t i l t o t a l f r e d n in g . S e n e re k om m e r om r å d e t m ed i R am s a r - a f ta l e n . V e s t e r V e d s t e d . U n g d om sh ø jsk o le n v in d e r s t o r tils lu tn in g , m en m a n u d fo ld e r o g s å d e r e t s t o r t in i t i a tiv . Nu a g te r m a n a t o p r e tte et v a d e h a v s s tu d ie c e n te r m ed e t d e r ti l k n y tte t v a d e h a v sm u s e um . E n d v id e re a g te s o p fø r t e n id ræ ts h a l t i l 1 m ili. Et notat: Da det var svært at komme i gymnasiet. Ved R ip e n s e r - S am fu n d e ts 40 å r s ju b ilæ um s f e s t i 1952 b le v d en 85- a r ig e p r o f e s s o r , d r . p h il. H o l g e r P e d e r s e n (1867 - 1953) u d nævnt t il æ r e sm e d lem . H an s P o r t ræ t h avde da a ll e r e d e i en la n g å r ræ k k e hængt som d en s id s t e i ræ k k e n a f sk o le n s b e r øm te e le v e r p å d en lan g e gang p å 1. s a l , h an v a r æ r e s d o k to r v e d s e k s u d e n la n d sk e u n i v e r s i t e t e r , h ø jt d e k o r e r e t og m e d lem a f t a l r ig e v id e n s k a b e lig e s e l s k a b e r og a k a d em ie r ude og h jem m e . I s in ta k k e ta le næv n te H o lg e r P e d e r s e n , a t h an , d e r v a r sø n a f en læ r e r e n k e i G je lb a lle v e d L u n d e r sk o v , b le v s a t i k a te d r a ls k o le n i Ribe p å fo r a n le d n in g a f f a d e r e n s e f te r f ø l g e r , læ r e r P . N i s s e n , og f o rd i d e r v a r k n y tte t s å m an g e s tip e n d ie r t il n e to p d en sk o le . H o lg e r P e d e r s e n gav u d try k fo r s in ta k n em m e lig h e d f o r d e n u n d e r v is ning i ty s k og f r a n s k , læ r e r N is s e n h av d e g iv e t s in e le v fø r r e j s e n t il Rib e. Nu f o r e l ig g e r i V e jle A m ts Arbog 1977 t r y k t e t „ e r in d r in g s s k r i f t" , den v å g n e og h jæ lp s om m e G je lb a lle læ - r e r h a r e f te r la d t s ig , og h v o r i h an b e r e t t e r om b e g iv e n h e d e rn e om k rin g H o lg e r P e d e r s e n s o p ta g e ls e p å s k o le n , e t ta le n d e v id n e s b y rd om de v a n s k e lig h e d e r , d e r d en g an g v a r f o r b u n d e t m e d a t g ø r e s e lv e n h ø j tb e g a v e t d r e n g f r a la n d e t t i l s tu d e n t. Det v a r e d e ik k e læ n g e , f ø r je g o p d a g ed e h a n s s jæ ld n e b e g a v e ls e , s k r i v e r N is s e n . A ld r ig h av d e je g b lan d t m in e s k o l e k am m e r a te r , e l l e r s e n e r e b la n d t m in e e le v e r , m ø d t e n s å em i n en t b e g a v e ls e . Den v a r l ig e f r em e n e s tå e n d e . . . . D e t v a r å b e n b a r t, a t h an m å tte k unne d r iv e d e t t i l no g e t h e lt u a lm in d e lig t. Det g ja ld t b a r e om a t få m id l e r t i l a t h o ld e h am f r em . Det v i ll e im id l e r t id b liv e e n v a n s k e lig s a g ; th i h a n s m o d e r v a r f a ttig og kunne ik k e sk a ffe de fo rn ø d n e m id le r . H an s m o d e r e je d e e t l il l e h u s lig e v ed s k o le n m ed tilh ø r e n d e t r e t d r . la n d . D e t s to d fo r m ig , a t d e r v a r in te t a n d e t a t g ø r e end s e a t få h e n - 271


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above