Page 289

BIND 7

Ktosteret fy!der 750 år I å r e t 1228 f o r 750 å r s id e n k om tig g e rm u n k e n e v a n d r e n d e t i l Rib e og g ru n d la g d e d e r e s k ir k e og k lo s t e r . O rd e n e n v a r s t i f t e t i S p a n ien a f den h e llig e D o m i n i u s i 1210 t i l b e k æ m p e ls e a f k æ t te r i e t i S y d f r a n k r ig og fik e f t e r s in s t i f t e r n a v n e t D o m i n i k a n e r o r d e n e n . O rd e n e n s t i l k n y tn in g t i l in k v is itio n e n e r v e lk e n d t; m e n e l l e r s v a r k i r k e r og k lo s t r e jo i m id d e la ld e r e n b æ r e r e a f k u ltu r e n , og d e t g ja ld t i sæ r d e l e s h e d d om in ik a n e r n e , d e r d r e v e n o p o fre n d e m i s s i o n s v irk s om h e d og e n iv r ig v id e n s k a b e lig s tu d ie a k tiv ite t. G en n em d e r e s g u d s t j e n e s t e r og p ræ d ik e n e r p å m o d e r sm å l e t b r a g te d e o p ly sn in g v id e r e ud t i l fo lk e t, lig e s om de v irk e d e s om læ r e r e v e d s k o l e r og u n i v e r s i t e t e r . De le v e d e a s k e ti s k i f ø r t d e r e s s o r t e k jo r te l o v e r d en h v id e o r d e n s d r a g t, h v o r f o r de k a ld te s s o r t e b r ø d r e . F o r b e d r e a t k u n n e o f r e s ig fo r d e r e s s tu d i e r v a r d e t d em ifl. o r d e n s r e g l e r n e fo rb u d t a t u d fø r e l e g em lig t a r b e jd e , og de m å tte ik k e e r h v e r v e e je n d om m e . De v a r d e r f o r h e n v is t t i l t ig g e r i ; m e n de nød s t o r a n s e e l s e b la n d t b e fo lk n in g e n , og m a n ge æ ld r e v e lh a v e n d e m e n n e s k e r gav s ig in d u n d e r k lo s t e r e t , h v o r de nød k o s t og p le je , m e d e n s de t i l g en gæ ld o v e r d ro g d e r e s e je n d om og fo rm u e t i l k lo s t e r e t . O rd e n e n k om p å den m å d e t i l a t e je s t o r e jo r d e g o d s e r . O rd e n e n v a r v ie t d e n h e llig e S e t . C a t h a r i n a (Se t. K a r e n ) , h e lg e n in de f o r v id e n s k a b og v e lta le n h e d . Hun a fb ild e s m e d e t s v æ rd og e t b ru d t m a r t e r h j u l v ed s id e n , s å l e d e s som hun s e s p å b rø n d e n p å M u n k e to rv . Den s t o r e v e lv ilje b la n d t b e fo lk n in g en h av d e t i l fø lg e , a t m u n k en e kunne fu ld fø re d e t s t o r e k i r k e - og k l o s t e r - b y g g e r i. Det to g d e lv is m ø n s t e r e f t e r D om k irk e n , m e n u d f ø r te s i s p i d s b u e s t il i v in d u e r og h v æ lv in g e r og i tid e n s b y g g em a te r ia le , de rø d e m u n k e s te n . B y g g e s te d e t i R ib e v a r m ed s in sum p e d e en g b u n d ik k e d e t b e d s te fo r s å s t o r t e t b y g g e r i, og i lø b e t a f få å r g av g ru n d e n e f t e r , og m a n m å t te b ry d e k ir k e n ned og b y g g e op p å n y . Direktør cartd. pha rm.Nie i s Peter Lauridsen og hustru J oh an n e Margrethe Laur idsen,f .Rubne r -Wis s ing s iegat for s tu d en te r fra Ribe Katedraiskoie . Af o v e n næ v n te le g a t v il fo r å r e t 1979 k u n n e u d d e le s e t a n ta l p o r t i o n e r s om ø k o n om isk s tø tte t i l v i d e r e g å e n d e u d d a n n e ls e a f e n h v e r a r t f o r n f a ttig e , m e n f littig e s t u d e n te r f r a Rib e K a t e d r a ls k o le . L e g a te t u d d e le s v e d R ip e n s e r - S am fu n d e ts å r s f e s t i R ib e i ju le n 1978. Ansøgningsskemaer kan rekvirer e s h o s u n d e r te g n e d e v e d in d s e n d e ls e a f s t o r s v a r k u v e r t (g e rn e A 5 fo rm a t) a d r e s s e r e t og f r a n k e r e t m . 1, 80 k r . L e g a ta n s ø g n in g e rn e s k a l v æ r e le g a tu d v a lg e t i hæn d e s e n e s t 2 0. o k t. d. å. L e g a tu d v a lg e t. C a r l R is e D am k jæ r A d e lg ad e 47, 1304 Kbh. K. 283


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above