Page 29

BIND 7

23 N y t fra skoten læ r e r r å d , ved sk o le n . L æ r e r r å d s fo rm a n d b lev ad i P e r ^ d h ^ n k t K æ s te l og s e k r e tæ r adjunkt Annette Vind. ^ ^ f . udnævnt som sk o le n s b ib lio te k a r . L ek to r P o u l A rn - d a l e r udnævnt t i l fa g k o n su len t i fa g e t en g e lsk . in tro d u k tio n su g e ved Ribe K a te d ra ls k o le , h v o r e le v e rn e i to ved f " r e n t e r e t om sk o len og i de fo r s k e llig e fag. Et nyt punkt ^ ^ o r ie n te r in g s lø b g ennem byen, som jo b ^ d e r på ^ ? s l o t ^ b ^ J m ^ ^ h is to r is k a r t . Man a f s l u t t e t m ed a t sp is e f r o k j^ t . Y t f f ° r f^ e le v e r t il u n d e rv isn in g i r u s s is k s å sk o - ^ * i i ^ r t id i ^ t m å tte t ta g e a fsk ed m ed sk o le n s to læ r e r e i r u s s is k p a s to r B u n d g a a rd f r a Da rum og p e n s . le k to r Sandfeld. l e t f H a n ' e ^ s å l e t ^ N ^ ^ P a n s e r -S am f u n d e ts le n . Han e r s a le d e s o p h av sm an d t il o v e n stå e n d e m e d d e leklosnetra.k tm an d t il sk o S tu d ie le k to r L e n n a rt E d e lb e rg e r fyldt 60 å r den 19. m a j. E d e lb e rg e r en a f Ribe K a te d r a ls k o le s m a rk a n te s k ik k e ls e r , v e llid t a f k o lle g e r som a f e le v e r . O p rin d e lig e r E d e lb e rg k ø b en h av n e r, dog m ed s læ g ts rø d d e r tilb a g e til R ib e, id e t h an s m o r f a d e r J . P . F r a a s v a r o v e r læ r e r ved Ribe K a te d r a ls k o le i en a r ræ k k e . E d e lb e rg s e lv b lev s å b e ta g en a f R ib e s sæ r lig e m iljø , at han i dag kan gælde fo r fu ld b lo d s r ip e n s e r . - E d e lb e rg e r c an d . m ag . i n a tu rh is to r ie og g e o g ra fi, m en h an s v irk e s træ k k e r s ig lan g t v id e r e , h v ilk e t g iv e r s ig t i l kende g ennem de o p g a v e r, han h a r ry g te t u d o v e r at v æ r e en e ls k e t læ r e r . F ø r s t og f r em m e s t s p r in g e r h an s gen tag n e e tn o g ra fis k e s tu d ie r e j s e r t il A fg h an istan og I r a n i ø jn en e , h v o r han h a r y det en frem ra g e n d e v id e n sk a b e lig in d s a ts . D e r til k om m e r h an s in d s a ts på lo k a lt p lan , h v o r han som fo rm an d fo r A n tik v a risk Sam lin g fik denne godkendt som la n d s d e lsm u s e um . Han e r s e k r e tæ r fo r R ib e -k om ite e n af D a nm a rk s N a tu r fr e d n in g s fo r e - ning, og m ed lem af div. b e s ty r e l s e r fo r fo r e n in g e r m ed lig n . fo rm å l. I R ip e n s e r-S am fu n d e t h a r E d e lb e rg v æ re t et v irk som t m e d lem , en tid v a r han næ s tfo rm an d og k o n tak tm an d t il sk o le n , h v o r fo r fo ren in g e n e r h am m e c en ta k sk v ld ic . s Ved s k o le å r e ts a fs lu tn in g to g sk o le n a fsk ed m ed le k to r F r a n d s Kofod. Ko- od kom til Ribe K a te d ra ls k o le i 1943 som t im e læ r e r , og h an s fag v a r n a tu r h is to r i e og g ym n a s tik , som han u n d e rv is te i m ed s t o r fa g lig dygtighed og n id kæ rh ed , Han v a r m ed s in s tilfæ rd ig e og b e sk ed n e h oldning o v e ro rd e n tlig r e d e lig og p lig to p fy ld en d e og gik ikke p å a k k o rd . Han nød d e r fo r a lm in d e lig r e sp e k t. T ro d s d e t, at Kofod fo r en d e l h ø rte t il den g am le sk o le m ed en lid t r e s e r v e r e t h oldning o v e r fo r e le v e rn e nød han g ennem s in h um ø rfy ld te u n d e rv isn in g d i s s e s b ev åg en h ed , og man g e g am le e le v e r m in d e s h am m ed s to r ta k n em m e lig h e d . Vi ø n sk e r le k to r Kofod et godt otium . U n d e r s tu d e n te r e k s am e n in d trå d te et u h e ld fo r den 1 8 - å rig e Rikke Gade P o u ls e n f r a F o le , id et hun p å ve j t il e k s am e n i s id s te fag ru lle d e m ed s in vogn, d e r b lev to ta lt sk a d e t, s e lv b lev hun k ø rt U1 s k a d e s tu e n i bisset ^ r ^ l e r L i h g fo rb in d in g ^ sk u lle d e r e f t e r o v e r fø r e s t i l c e n tr a ls y g e - h u se t i E s b je rg Det p ro te s te r e d e Rikke imod: " j e g sk a l t i l e k s am e n . Og e f -f P y f a n i e n t e rm g b lev hun k ø r t til K a te d ra ls k o le n , h v o r hun fik et 7 t a l 1 m a tem a tik , h v o r e f te r hun b lev b å r e t ud t i l den v en ten d e am b u -


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above