Page 291

BIND 7

h v o r e f t e r s tø tte b jæ lk e r n e f j e r n e d e s , og g e n n em 8 d ag e r e t t e d e s h e le k i r k en nu la n g s om t op t i l lo d r e t s t i ll in g v e d lø sn in g a f d o n k r a fte n e og in d sk y d n in g a f k i le r n e , h v o r e f t e r d e n e - g e n tlig e r e s t a u r e r in g k u n n e fo r e g å , o v e rh v æ lv in g a f k irk e n , o p b y g n in g a f t å r n e t m . m . „ T il o k to b e r - n æ s te n 50 a r e f t e r r e s t a u r e r in g e n - f e j r e s 750 å r s ju b ilæ e t v e d in d v ie ls e a f e t nyt o r g e l og en p u b lik a tio n om k l o s t e r e t s h i s to r i e . Og s e lv fø lg e lig v il d e r b liv e a fh o ld t en m in d e g u d s tje n e s te le d s a g e t a f e n o r g e lk o n c e r t, s å l e d e s som d e r s a o fte g e n n em å r e n e h a r v æ r e t a fh o ld t k o n c e r t e r i k irk e n . F r a te r g å r d e n Når Ribe Ka t ed r a t s k o t e s di sc ipt e for tys t ede sig for 3 - 4 0 0 år s id e n . I e t d a g b la d su d k lip f r a a u g u s t 37 f in d e r r e d a k tø r e n d en n e g am le k ro n ik a f R ip e n s e r -B l a d e t s tid l. r e d a k tø r , K a i R o s e n s t a n d . S k o l e k o m e d i e r o g m a j f e s t e r s a m t a n d e t m e r e . T il t r o d s f o r , a t R ib e k a t e d r a l s k o le e r la n d e ts æ ld s te d a te r e d e l a t i n s k o le m e d s in e o v e r 800 å r p å b a g en , e r s k o le n m æ r k e lig nok p å in te t f e lt a f s k o l e f e s te r n e p ræ g e t a f n o g en å r h u n d r e d g am m e l t r a d i t io n . Og dog h a r R ib e K a te d r a ls k o le som a n d r e g am le d om s k o le r og l a tin s k e s k o l e r h a ft s i ne ,, f e s tlig e " t r a d i t io n e r . S k o l e k o m e d i e r n e p å „ P a l a d s ". I a n le d n in g a f o p f ø r e ls e n a f n S u s a n - na" fo rn y lig h a v d e v i le jlig h e d t il a t dvæle ved de gamle skolekomedier fra det 16. århundrede og deres o p førelser p å Paladsjorden øst for Domkirken. S å som jo d e n Rib e r e k to r P e d e r H e g e l u n d s e lv o p tr å d te som k o m e d i e f o r f a t te r , m å v e l d e R ib e p e b lin g e a n s e s f o r a t h a v e v æ r e t r e t f o r f a r n e i d en d r am a ti s k e k u n s t. P e d e r H e g e lu n d d øde 1604. I 1630 om t a l e s e n s k o le k om e d ie f o r e s tillin g i Rib e i a n le d n in g a f b isk o p J e r s i n ' s b r y llu p m e d s in t r e d i e h u s t r u . R e k t o r J e n s K j e l d s e n h a v d e i den a n le d n in g f o r f a t t e t e t s k u e s p il o v e r em n e t , ,J o s e f s h i s t o r i e " , s om h a n lod d is c ip le n e s p ille . - D e s v æ r r e f o r de R ib e p e b lin g e , d e r ik k e h a v d e m an g e f o r n ø j e l s e r , fo r s v a n d t s k o le k om e d ie r n e g a n sk e i d e t 17. å r h u n d r e d e s s id s t e h a lv d e l. 285


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above