Page 296

BIND 7

G e sa n d tsk ab sb y g n in g en i T i e r g a r t e n s t r a s s e . siddet en tysk major i civil, der havde til opgave at forberede de tyske troppers landsætning i Københavns havn, havde det været en anden sag, o m e n d historiens gang næppe var blevet ændret meget derved. J e g v e n d te tilb a g e t i l B e r lin lø rd a g d e n 6. a p r i l og k u n n e kun f o r tæ lle k a m m e r h e r r e Z a h le , a t d e t v a r m it in d try k , a t h a n s b e r e tn in g v a r b le v e t m o d ta g e t m e d b e ty d e lig s k e p s i s i K ø b en h av n . Det v il f ø r e f o r v id t a t k om m e ind p å de m a n g e i t id e n s lø b f r em k om n e u d læ g n in g e r a f g ru n d e n e t i l r e g e r i n g e n s fam le n d e h o ld n in g i d a g e n e op t il d e n 9. a p r i l e l l e r a t s k i ld r e m in e e g n e o p l e v e l s e r i B e r lin i d i s s e d a g e , d e r v a r fy ld t m e d u r o og a n spæ n d in g . Vi h a v d e f ø l e l s e n a f, a t n o g e t u a fv e n d e lig t n æ rm e d e s ig . Den 9. a p r i l b le v D a nm a rk b e s a t f o r f ø r s t e gan g i d e ts la n g e h i s t o r i e . Vi v a r k n u g ed e a f a f m a g t, s o r g og b e k ym r in g f o r f r e m t i d e n , th i h v a d d e r v a r hæ n d t p å d en n e d a g , lo d s ig ik k e u d e n v id e r e æ n d re . Den 11. a p r i l flø j je g a t t e r t i l K ø b e n h a v n d en n e g an g m e d e n r a p p o r t om e n s am ta l e , s om k a m m e r h e r r e Z a h le h a v d e h a ft m e d u d e n r ig sm i n i s t e r v o n R i b b e n t r o p d e n f o r e g å e n d e a f te n . F ø r s t d e n 17. a p r i l v a r d e r a t t e r f o r b in d e ls e t i l B e r lin , og m it o p h o ld i K ø b en h av n k om d e r f o r d e n n e g ang t i l a t s træ k k e s ig o v e r 290 d a g e . J e g fik h e r god le jlig h e d t i l a t ia g tta g e d en d a n sk e b e fo lk n in g s h o ld ning o v e r f o r de ty s k e t r o p p e r u n d e r b e sæ t te l s e n s f ø r s t e d a g e . F o lk lo d g a n sk e e n k e lt, s om de ik k e s å d em . F o r d en s v a g e e r en k o ld s k u ld e r in te t d å r lig t v å b e n . Den 19. a p r i l kl. IH m ø d te d e t d a n sk e g e s a n d ts k a b s m e d lem m e r p å L e h r t e r B ah n h o f i B e r lin . Vi k om f o r a t s ig e f a r v e l t i l v o r e n o r s k e k o lle g e r . I b e g y n d e ls e n a f d e t n o r s k e f e ltto g h av d e H i t le r h å b e t, a t d e t s k d lie b liv e m u lig t a t op n å e n f o r s t å e l s e m e d d en n o r s k e r e g e r in g på s am m e m å d e , som d e t v a r s k e t m ed d e n d a n s k e . Den 19. a p r i l v a r H i t le r im id l e r t id k om m e t t i l d e t r e s u l t a t , a t d e tte ik k e lo d s ig g ø r e , og i e t a f s in e sæ d v a n lig e v r e d e s u d b r u d d e k r e t e r e d e h a n , a t d e t n o r s k e g e s a n d tsk a b en d n u s am m e dag s k u lle h av e f o r la d t ty s k t e r r i t o r i u m . - Kun en e n k e lt a f de b o r td r a g n e h a r je g t r u f fe t ig e n . Det v a r en h a lv s n e s å r s e n e r e , d a je g v a r a m b a s s a d e r å d i O s lo . I s id s t e h a lv d e l a f a p r i l f ly tte d e v i o m s id e r t i l d e n nye g e s a n d ts k a b s b y g - n in g i T i e r g a r t e n s t r a s s e . E f t e r f l e r e u d s æ t t e l s e r h a v d e d e t ty s k e u d e n r i g sm in i s t e r iu m i f e b r u a r lo v e t o s , a t h u s e t k u n n e o v e r ta g e s i b e g y n d e ls e n a f a p r i l , m e n b e sæ t te l s e n b e v i r k e d e , a t d e t b le v n o g le u g e r s e n e r e .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above