Page 30

BIND 7

2A Fra Ripenser-Samfundet R ip e n s e r-S am fu n d e ts fo rm an d , le k to r ^A. Ka rk o v , fyldte den 22. a p r il 1975 70 a r . Kark o v , d e r blev s tu d en t f r a Ribe K a te d r a ls k o le i 1925, e fte rfu lg te r e k to r J ø rg e n se n som b e s ty r e ls e s fo rm a n d i 1968, og han blev h u rtig t det sam le n d e e lem en t i b e s ty r e ls e n s a rb e jd e . Hjemm e t p å C a ro lin e v e j 6 i H e lle ru p å b n ed e s g æ s tfrit fo r b e s ty r e l s e sm ø d e r , og det f a ld e r n a tu rlig t ved denne le jlig h e d o g s å a t tak k e fru Karkov fo r m an g en et tr a k tem e n t. L e k to r Karkov h a r fo ru d en at væ re f o r mand tillig e væ re t r e d a k tø r af R ip e n s e r - Blad e t f r a e f te r å r e t 1972, en k ræ v en d e op g ave, fo rd i r e d a k tø r e n s å godt som se lv sk a l fylde b lad e t. Vi s k y ld e r Ka rk o v m eg en ta k fo r e n e r g isk a rb e jd e i fo re n in g e n s tje n e s te og h å b e r , a t han i s it o tium kan a f s e tid t il en god tø rn endnu. N æ s tfo rm a n d en . Ambrosius Stub Af A. Karkov Blandt jo u rn a lis t R o s e n s ta n d s e f te r la d te p a p ir e r fandt jeg et fo r e d r a g om A m b ro s iu s Stub, d e r v ak te m in o pm æ rk som h ed . I p a d k e n d e r v i ^ g denne mand d e r h a r få et s in m in d ep lad e pa et hus i Ribe. H a r v i andet end en sv ag e r in d r in g om en d ig te r is k b enådet e v ig h e d s s tu d e n t, d e r begyndte et liv i København og e f te r en omflak k en d e tilv æ r e ls e en d te s it liv i og som fo rfa tte d e "E n k ed som v in te r gik s in gang og et p a r a n d re d ig te . J e g gik i gang med en u n d e r sø g e ls e , og det v is te s ig da at A m b ro s iu s Stub i høj g ra d h a r v æ r e t u n d e r v o re l it t e ræ r e f o r to lk e r e s beh an d lin g , s dan som det f r em g å r a f l i t t e r a tu r l i s t e n , d e r e r a n fø rt i s lu tn in g e n og h v o r f r a jeg h a r plukket den følgende b e s k r iv e ls e af d ig te r e n s liv og v irk e . A m b ro s iu s Stub havde m å sk e slæ g tsb a n d k n y tte t t il Ribe, id et d e r i lb 7 8 og 1711 nævnes en b y - og r å d s tu e s k r iv e r , d e r hed Jø rg e n L a u n t s e n Stub, og det e r m å sk e en af å r s a g e r n e t il , a t A m b ro s iu s en d te s in e dage i Ribe. I- m id le r tid e r A m b ro s iu s Stub født på Fyn. Ca. 15 km øst fo r A s se n s \ heden af G lam s b je rg fin d e r m an den id y llisk e landsby G um m eru p i et s æ r k g e r e t b ^ k k e la J l. Sydlig i lan d sb y en s e s et smukt re t ^ . r t ly id k a lk e t s te d m ed tjæ r e t b in d in g svæ rk , h v o r d e r i hav en e r r e js t en s to r n a tu r s te n til m inde om, a t A m b ro s iu s Stub blev født i d e tte hus den 17. m aj 1705. F a d e r e n 'v a r s k ræ d e r og Hed C h r is to f f e r P e d e r s e n Stub. Tæt om k rin g la s t ø r r e g å rd e og g o d s e r i den f ru g tb a r e egn, og d e r h en ted e s k ræ d e r e n s in næ- r i n t f og nød de a d e lig e f am ilie r s s to r e bevågenhed^ i sæ r f r a f am ilie rn e pa B ra h e s h o lm og Søholm, og h e r f r a s tø tte d e m an o g så s k ræ d e r e n s dygtige g in d tag en d e b ø rn .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above