Page 306

BIND 7

S. 73. E r ik Blume Je p s e n , S p an g sb je rg K irk ev ej 109, væ r. 63, 6700 E sb je rg . Stud. oecon. Ulla Mich ae lsen , Hans de Hofmanns Vej 20, 7000 F r e d e ric ia . E k sp ed ien t Je n s Staal, Odensevej 27, 5260 Odense S. 09-152471 S. 74. L an d b ru g s stu d . A s trid Be rgmann, T y ttebærvænget 2, 5856 Ryslinge. K o n to ra s s . B irth e C h ris to p h e rs e n , Rådmand Steins Alle 16 c ,l e j l . 113, . 2000 Kbh. F. Stud. ju r . B irg it W. J e n se n , Lollandsgade 6 5 ,2 , 8000 Arhus^C. L æ re rs tu d . Bente N ie lsen , B a rsø v e j 3, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå. 04-667870 L æ g e s ek r. E ls e M arie P e d e r s e n (f. P e te r s e n ) , ,,K ris tia n sh ø j" , Kærvej 4, 6650 B rø ru p . 05-331513 Hans H. R a sm u s s e n , Alsædtægten 12, St. D arum , 6740 B ram m in g . E D B -a s s . W e rn e r Z. S ø ren sen , S p ik e rg a d e 3 ,l, 6270 Tø n d er. G re th e T. Thomsen, V e s te rv an g 3 9 ,2 , 8000 %rhus C. Lone G. Thomsen, Herningvej 15, 152, 9220 Alborg 0. S. 75. Ma rianne C o rn e tt, Da lslandsgade 8, le jl. K 506, 2300 Kbh. S. Pædagogmedhj. B e rit Fog, Odensevej 27, 5260 Odense S. 09-152471 Stud. sc ie n t. P e r F . K ris te n s e n , Nyringen 46, 8240 Risskov. T o rb en L au rid s e n , Nyringen 46, 8240 Risskov. Stud. ju r. Nicolai N ico la isen , Nyringen 46, 8240 Risskov. Stud. oecon. Je n s Juul Po u lsen , U n iv e rs ite tsp a rk e n koil. 1 væ r. 5, 8000 Arhus C. Ib Thomsen, B. S. Ingemannsvej 2 væ r. 36, 6400 Sønderborg S. 76. Ane B itc h -L a rs e n , Nyringen 46, 8240 Risskov. Sygeplejeelev Anette B je rrum , Søndergade 56, 6600 Vejen. Erh v . k o r r . stu d . K irs te n M. F re d s lu n d (f. Nie lsen ), Øse, Nordenskov, 6800 Va rd e. G re th e Hansen (f. G re g e rs e n ), Haslund, L erb ak k en 8, 8900 R a n d e rs . Tek n isk a s s . stud. Arme Ka thrine V. Isa k se n , Søndervinge 4, 6700 E sb je rg . Nanna Iv e rs e n (f. Hansen), Nørbøllingvej 20, 6650 B rø ru p . B ja rn e Je n s e n , Moltrupvej 42, 12, 6100 Va rd e. 04-526690 P ro g r am m ø r L eif Jø rg e n s e n , Søndergade 56, 6600 Vejen. Ejvind N ie lsen , Ja co b A. R iisv ej 24, kid. tv. , 6760 Ribe. S. 77. C h ris tia n B je r r e , Ryvej 12, 82 10 Arhus V„ In g e r G re th e B je rrum , Molsgade 1, 8000 Arhus C. 06-190409 Marie H ju le r, V e s te re n g e v e j 14, V c ste re n g e , 6760 Ribe. Sygeplejeelev Monika Holck, Sygeplejeskolen, Kløvervænget 6, Box 272 5000 Odense C. J ø rn Mathiesen, Tangevej 27, 1, 6760 Ribe. La^gesekr. stud. B irg itte O v e rb a lle , Thunøgade 10,2, 8000 Arhus C. . 06-133751 C h ris tia n Thyascn, L im fjo rd sk o li. V.H. 8, Bakkevej 28, 9000 Ålborg. Henvendelse om b lad e ts fo rs e n d e l- d e ls e og oplysning om a d r e s s eæ n d rin g r e tte s til se k re tæ re n . Anfør ved a d r e s s e n o g så å rg an g , tite l og evt. fødenavn ved navneændring og ev t. tlf. nr. S e k re tæ r: Stud. s c ie n t. W e rn e r Burgwald B o rg e rg ad e 30, 4, 1300 Kbh. K Tlf. (01)12 91 97 Henvendelse om b lad e ts indhold og b id rag til næste num me r af b ladet sen d e s til Red aktøren. F r i s t fo r s tø r r e b id rag 21. august, fo r m in d re 28. august. Bladet ag te s udsendt midt i s e p tem b e r. An svarshavende re d ak tø r: L ek to r A. Karkov C a ro lin ev e j 6, 2900 He lle ru p Tlf. (01) 62 86 38


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above