Page 31

BIND 7

25 F r u Sto ck fle th på B ra h e sh o lm blev g u dm o d e r til C h r is to f f e r S k ræ d e rs y n g ste pøn, A m b ro s iu s , og i b a rn d om m en og ungdommen havde A m b ro siu s s in gang p å både B ra h e sh o lm og Søholm. Det b e v irk e d e , at A m b ro s iu s t id lig t fik u d v ik le t s in s a n s fo r digtning, san g og m u sik , d e r d y rk e d e s d is s e s te d e r , og d e r til en finhed og frih e d i omgang m ed a lle s la g s m e n n e sk e r fo re n e t m ed en b e le v en og e lsk væ rd ig o p træ d en . Det sk y ld e s s ik k e r t o g så denne fo rb in d e ls e , at A m b ro s iu s i 1725 b lev stu d en t f r a Odense k a te d ra lsk o le . O g så de to a n d re b ø rn i h jem m e t blev b å re t f r em . Den æ ld s te sø n M o rten blev gift m ed eg n en s r ig e s te pige og. o v e rto g Søholm i fo rp ag tn in g , m ed en s d a tte r e n K a re n b lev k am m e rjom fru hos fru Kaphenst på Søholm, h v o rfra hun b lev gift m ed L a u r itz Schytt, d e r fik em b ed e som so g n e p ræ s t i det næ rlig g en d e V e rn ig e . Knapt s å godt gik det fo r A m b ro s iu s . Han kom t il København fo r at s tu d e r e . Det h a r v e l væ re t h an s v e ly n d e re s håb, a t d e r sk u lle b liv e en p ræ s t ud af ham, og han påb eg y n d te da o g s å et stu d ium , m en det blev kun a f k o rt v a rig h e d . A m b ro s iu s yndede ikke u n iv e r s ite te ts d is p u ta ts e r . Der v a r d e r o g s å a n d re , d e r ikke g jo rd e , idet m an v a r inde i en b ry d n in g s tid , brydning m e llem g am m e lt og nyt. Der sk e te s to r e tin g in d en fo r digtning og m u sik , og m an op lev ed e et vendepunkt m ed H o lb e rg s t e a t e r . A m b ro s iu s gik s tæ rk t op i tid e n s b ræ ndende s p ø rg sm å l. Han b e s a d e g e n sk a b e r, d e r g jo rd e ham f e te r e t i h o v e d s ta d e n s , liv , h v o r man i k u ltu rk r e d s e d y rk ed e san g , m u sik og p o e s i, og d e r v a r A m b ro s iu s en kæ rk om m en gæst med b id ra g t il u n d e rh o ld ning i fo rm af glade og m u n tre v i s e r . Men t il A m b ro s iu s 's e g e n s k a b e r h ø r te o g s å glæden ved B a c ch u s og tr a n g e n t i l e t f r it og u k o n tro lle r e t liv . Det gik ikke i det lan g e løb. U n d e r s tø tte ls e rn e h ø rte op, og han m å tte søge s it udkomme g ennem s k r iv e a rb e jd e s n a r t h e r s n a r t d e r , og t il s id s t sø g te han h jem , h v o r han flak k ed e ru n d t p å fo r s k e llig e h e r r e g å r d e som s k r iv e r og s e k r e tæ r uden, at. han nogen sin d e fik en e k s am e n . Det v a r gået den 13 a r æ ld re B ro r s o n p å lig n en d e m åd e , m en denne ven d te e f te r 4 å r h jem m e t i l bage t i l s tu d ie rn e . . o . Hjemm e s tifte d e han b ek en d tsk ab m ed den n itte n å rig e Me tte C a th rin e Schousbo, d e r b lev død e lig fo r e ls k e t i den flo tte fe rie g æ s t. Hun boede hos s in 80 å rig e v e lh a v e n d e f a rm o d e r i Lan g tv ed . Det blev til g if te rm å l, idet Mette blev g ra v id , og t il , a t A m b ro s iu s b lev g å r d e je r , idet Me tte ved f a r m o d e re n s død a rv e d e en af h en d es f ir e g å rd e i Langtved. A lle re d e e f te r to å r s fo rlø b havde A m b ro s iu s fo rø d t g å rd e n , lig e som o g s å de to sv o g re f o r m ø b led e d e r e s a r v e p a r te r . F am ilie n fly tte d e nu fø r s t t il F a b o rg og d e rnæ s t t il O d en se , m ed en s A m b ro s iu s f o r ts a tte s in f r i e u n g k a r le tilv æ r e ls e . Han d y rk ed e v in s tu e r og v æ r ts h u s e , p å hvilke han gav s o lo fo r e s tillin g e r , a r r a n g em e n te r m ed k la v e r , s a n g n um re og s a t ir i s k e indfald og o v e rfa ld . Man fin d e r ham ru n d t p å fo r s k e llig e h e r r e g å r d e , på K ræ g e ru p , p å B ra h e sh o lm m. fl. , h v o r han om s k r iv e r s ø g e r u n d e rh o ld fo r s ig og s in e . Sin s tæ rk e s t! og læ n g s te tilk n y tn in g t il et en k e lt s te d fik han t i l V a ld e m a r s Slot på 1 . unge, h v o r b a ro n N ie ls Ju e l holdt et lille hof. N ie ls Ju e l, et b a rn e b a rn a f ss e lte n N ie ls Ju e l, v a r en b e ty d e lig mand både af u d s e e n de og in te lle k t. Han kunne m in d e om F r e d e r ik Wilhelm a f P r e u s e n . Han v a r fo rn em og s e lv b e v id s t. F a n d re v s it stam g o d s m ed s to r dygtighed og s to r in itia tiv . Han havde et y p p e rlig t b ib lio tek , t e a t e r og o r k e s t e r , og om e f t e r å r e t d e lto g han i s e lsk a b e lig h e d i Odense og København. I g e n n em fø re lse n af s in e p la n e r kunne han væ re h å rd og b ru ta l. Han h o ld e r fo rh ø r o v e r sin e b ø n d e r m ed en ty r e p is k i hånden, fo rd i de h a r k ø rt k o rn e t h jem fø r r id e fogden h a r b e re g n e t tid e n d e . Han f ø r e r p r o c e s s e r om lån , han sk a l b e ta le tilb a g e . P å den an den s id e a fsk a ffed e han træ h e s t og ju s titspæ l. Med denne v a n sk e lig e h e r r e kom Stub s a n d sy n lig t i fo rb in d e ls e u n d e r s it ophold i F å b o rg , og han k om m e r m ed a f b ry d e ls e r i tje n e s te som s e k r e tæ r hos b a ro n en i en å r ræ k k e . Han fø r te J u e ls r e g n s k a b e r , fø r te tils y n m ed b ib lio te k e t og fo rh e r lig e d e b a ro n e n s s e ls k a b e r m ed s in e dig te og im p ro v is a tio n e r. P å r e j s e r til Odense og København v a r han m ed i b a ro n en s følge. (Fortsættes).


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above