Page 32

BIND 7

26 Det Sydjyske Universitetscenter U n d e r in d try k a f den økonomiske s itu a tio n h a r d e r blæ st en kold vind o m k rin g SUC. Det h a r i fo lk e tin g e t væ re t hævdet, a t d e r ikke b ø r væ re f le r e u n iv e r s it e te r end dem, d e r a lle r e d e e r s a t igang. A r 1975 sk u lle s ta te n v æ r e tr å d t t il med økonomisk s tø tte , m en de fo rv en te d e b id ra g f r a s ta te n e r u d e b le v e t, og en tid s å det m eg e t m ø rk t ud. De kom mu n a le m y n d ig h e d e r og am te t h a r dog o p re th o ld t a fh o ld e ls e n a f den a dm in is tr a tiv e de l a f d rifte n fo re lø b ig t il 1979 mod, at SUC t ræ d e r i s am a rb e jd e med e r h v e rv s liv e t og fa g fo re n in g e r. M id le r t il fo rsk n in g m å s ø g e s ad a n d re v e je ved tilsk u d f r a fonds og in s titu tio n e r t il p r o je k te r , hvis lø sn in g m an f r a d is s e s s id e e r in te r e s s e r e t i. D e r e r Ved SUC a n s a t en 10-12 m e d a rb e jd e r e u n d e r c e n te r c h e f J . V ed els d ag lig e le d e ls e . Og d e r a rb e jd e s med fo r s k e llig e p r o je k te r som f. e k s . " F o r u re n in g e n og "d en s o c ia le gæ ld s s a n e rin g " . Sådanne p r o je k te r sk a l tje n e til ^ fo rsk n in g e n ig an g in d en s t a r te n a f den a n d e n s id e a f u n iv e r s ite te ts v irk s om h e d , u n d e rv is n in g a f s tu d e n te r , h v ilk e t sk u lle v æ r e sk e t i 1978. 6* u n iv e r s ite ts fo re n in g e n g e n e r a lfo r s am lin g i Ribe. P r o f e s s o r Tho rkUd C h r is te n s e n , d e r e r fo r s k n in g s le d e r ved c e n tr e t, v a r indbudt og holdt fo r e d r a g om e t a f de p r o je k te r , som SUC h a r ta g e t op t i l b eh andling e tte ru d d a n n e ls e n . P r o f e s s o r e n b e to n ed e, a t e fte ru d d a n n e ls e n m å tte ta g e s ig te p a t r e fo rh o ld : V e d lig e h o ld e ls e af k u n d sk a b e r, om sk o lin g og v id e re u d d a n n e ls e . Det e r sa d a n fo r tid e n , a t tilv æ r e ls e n e r d e lt op i t r e s k a rp t a d s k ilte liv s a f s n it, d e r h v e r h a r s in e s k a rp t a d sk ilte m ål: B å rn e - og u n g d om s a le r e n u n d e r in s titu tio n su d d a n n e ls e n , den a rb e jd s a k tiv e a ld e r og p e n s io n s a l- d e re n . Man b ø r finde f r em t il en b e d re b landing og o v e rla p n in g a f s am fu n d sliv , u d d a n n e lse og a rb e jd e . P r o f e s s o r e n fo r e s lo g , at u n iv e r s it e ts f o r e n in g en s næ ste møde sp e c ie lt b eh an d led e e fte ru d d a n n e ls e n . U n iv e r s ite te t f o r e t a g e r fo r tid e n en r e o rg a n is a tio n a f d e ts fo r s k e llig e k om m is io n e r og u d v a lg ved o p r e tte ls e n a f et u d d a n n e ls e s rå d , d e r d e le s op i ^ ^ ^ u d d a n n e ls e s fo rm e r: G ru n d sk o le u d d an n e lse , ib -1 9 k r ig e s u d d a n n e ls e ,v id e re g å e n d e u d d a n n e lse og e fte ru d d a n n e ls e . F o r e - lø b ig e r kun den s id s te n e d s a t u n d e r b e te g n e ls e n : "S e k to r r å d fo r v o k s e n -o g u n g d om su n d e rv isn in g " . F o rm a n d e n e r f o r s ta n d e r K. E. L a r s e n K ro g e ru p h ø jsk o le . F o r s ta n d e r e n u d ta le r, a t det a f SUC u d fø rte a rb e jd e m ed e fte ru d - p l a n * ^ ^ k °m m e t i l a t indgå som en d e l af r å d e ts b etænkning p å la n d s - SUC h a r få e t b e v ilg e t 300 .0 0 0 k r. t i l ø s t-v e s t p ro je k te t f r a JL - fo n d e n ( r e d e r ie t L a u r itz e n s fond). B e v illin g e n e r giv et fo r en 3 - å r ig p e rio d e . D e r g a s nu igang m ed en v id e r e p lan læg n in g af p ro je k te t, og d e r m å s å sø g e s om y d e r lig e r e penge ho s det sam fu n d sv id en sk ab e lig e fo rs k n in g s r å d . Ø s t-v e s t p ro je k te t f o r e ta g e r en sam m e n lig n e n d e u n d e r sø g e ls e a f p o litisk e , ø k onomiske og s o c ia le p r o b lem e r i den ø s tlig e og den v e s tlig e v e rd e n . Et a n d e t fo rs k n in g s a rb e jd e , d e r e r ved a t komme igang e r : "K o llek tiv t r a - t iiy r o j e k t e t m ed c iv ilin g e n iø r, d r. p h il. P o u l Ove P e d e r s e n som p ro je k t - l e d e r og m ed to fo r s k n in g sm e d a rb e jd e r e . Det d r e j e r s ig om den k o llek tiv e r a i s t r em tid i Rib e am t og sk a l give Ribe am t og d e ts k om m u n e r et b e d r e g ru n d lag fo r r ig tig in v e s te r in g . H e r til h a r Momsfonden b ev ilg e t 700. 000 I H a d e rs le v e r s t a r te t en fo rsk n in g sh ø jsk o le m ed la n g tid s k u r s e r . F o r s ta n d e r Arn e S ø re n s e n tilb y d e r s am a rb e jd e m ed SUC. Hø jsk o len h a r b ru g fo r k u r s e r * ^ * ^ ^ ^ gengæld kunne tilb y d e s tu d e re n d e f r a SUC fo r sk e llig e (En a r t i k k e l om SUC f a n d te s i R ip e n s e r-B la d e ts 6. b in d n r . 18 s id e 1 8 6 ).


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above