Page 337

BIND 7

G e n e r a i io r s am h n g Fredag den 16 *ebr 1979 k).19.30 Carotinev^'j 6. HeUe rup. C a r o lin e v e j e r f ø r s t e o iu e v e j t i l S t r a n d v e j " ' f o r Tuborg n e a mod Øresund og um id d e lb a r t ved bu - o . . -.e ' f ed f o r l i n j e r n e 1 , 2 7 og ug med 5 m i" . H - 21. DAGSORDEN: a. Beretning o m f o r e n i n g e n s somhed i det f o r l ø b n e a r . b. Forelæggelse af r e v id e r e t r e g n skab for foreningen og f o r u n d e r støttelsesfondet til g o d k e n d e ls e . Forelæggelse af budget for det k o m m e n d e år og forslag til m e d lemskontingent. c . Behandling af indkomne forslag. E v t. forslag m å være bestyrelsen i hænde inden 1. januar. d. V a lg a f fo rm a n d , b e s t y r e l s e sm e d l em m e r s am t 1. og 2. su p p le a n t fo r b e s ty r e l s e n . e. V a lg a f to r e v i s o r e r og e n r e v i - s o r s u p p le a i. E v e n tu e lt. E f te r g e n e r a lf o r s am l in g e n in v i t e r e s d e lta g e r n e t i l h y g g e lig t s am v æ r o v e r e n kop k a ffe . H v is n o g e n v i l b id r a g e m e d u n d e rh o ld n in g , e r d e t v e lk om m e n t. Min ko n e og je g e r o p s a t p a a t m o d ta g e m a n g e g æ s t e r - o g s å m e d l em m e r n e s p a r tn e r e e r v e lk om n e - , m e n m a n b e d e s a f h e n sy n t i l p l a d s - d is p o tio n e rn e m e ld e t i l in d e n 1 3 .fe b r. p å tlf . 0 1 -6 2 86 38 e l l e r s k r i f t l ig t t i l C a r o lin e v e j 6, 2900 H e lle ru p . Formanden. En Ribe-dreng fortæHer. C an d . m a g . A n n a H e d v i g E s - k i l d s e n , t id l ig e r e p ræ s t e f r u e i V. V e d s te d h a r s tu d e r e t P e d e r H e g e l u n d s a lm a n a k o p te g n e ls e r o g e r b le v e t s å f a s c i n e r e t d e r o v e r , a t hun h a r fø lt s ig tils k y n d e t t i l a t s k r iv e e n k ro n ik t i l V e s t - k v s t e n . !!. H. h a r t id l ig e r e s id e ' - uu .'-'.Ti. ' i'-:...."— r ! - i ; k. u p - . ..iu s e ru e tu, c ¡e r. i n a r dog f o r k o r t e t ki o u k k t <<' u d e la d t l e v n e d s b e s k r iv e l s e n , som B u e K a a e h a r b e h a n d le t i e n 3. b o g om H e g e lu n d . . . . P e d e r H e g e l u n d e r R i b e - d r e n g , R ib e - r e k to r , p ræ s t i V. V e d s te d og b is k o p i R ib e . . . . H eg elu n d le v e d e la n g t d en s t ø r s t e d e l a f s i t liv i R ib e , og d e r f o r e r h a n s n o t a t e r f u lde a f g lim t og o p ly s n in g e r om l iv e t i R ib e f o r 400 a r s id e n . . . . T id e n s s t o r e m æ n d h a v d e H e g e lu n d k o n ta k t m e d . Kong F r e d e r i k II h a v d e h a n b e r ø r in g m e d og s a t t e h am m e g e t h ø jt. Den u n g e K r i s t i a n IV f ø lg e r h a n op - 3 3 2 m æ r k s om t i h a n s f o r e t a g e n d e r i og u d e n fo r r ig e t m e d h a n s k r ig e og f r e d s s lu tn in g e r . M æ g tig e r i g s r a d e r h a r h a n om g å e d e s og b e r ø m t e te o lo g e r . Han v a r b y s b a r n m e d A n d e r s S ø r e n s e n V e d e l, h a n t r a f T y g e B r a h e og v a r v e n m e d læ r d e ty s k e v id e n - s k a b sm æ n d , s å d e t e r e t m æ g tig t p e r s o n g a l l e r i , m a n h e r m ø d e r . Anna Hed v ig E s k i ld s e n s k r i v e r en d e l om H e g e lu n d s f am ilie liv , tom d e t f r em g å r a f o p t e g n e l s e r ne. Vt v il d e r h e n v is e t i l K a te d r a ls k o le n s h i s to r i e og t i l de t b in d . som B u e K a a e h a r u d a r b e j det . og c i t e r e r d i r e k t e a lm a n a k o p te g n e ls e ¡vie, s om d e f r e m t ræ d e r h o s k r o n ik ø r e n . E m b e d s b o lig e rn e v a r p å d e n t id v i s t ik k e a lt f o r s o lid e . I Jdhi 1581: „ Gud f r e l s t e m in l i l l e sø n f r a e n o v e rh æ n g e n d e l iv s f a r e , d a h a n n æ r v a r b le v e t k n u s t v e d e n m e g e t la n g p æ ls f a ld . A u g u s t: „ V a r M a r g r e th e i s to r^ f a r e , id e t p a n e le n i s tu e n f a ld t n ed p a h e n d e " . E n a n d e n gan g : „G u d b e f r ie d e m ig n å d ig t f r a u h e ld , v e d h v ilk e n je g


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above