Page 341

BIND 7

JULEBAL I å r e r f e s t e n ig e n h e n la g t t i l s e lv e R ib e by. Vi m ø d e s p å HOTEL DAGMAR. fredag den 29.december kl.18,30. E f t e r e n v e lk om s td r in k s e r v e r e s f r a d e t la n d s k e n d te k ø k k en : S v in e k am s te g t s om v ild t, s e r v e r e t m e d p om m e s r i s s o l l e s , s u r t og sø d t, w a ld o r f s a la t og v i ld t s a u c e . - B om b e a l a D a gm a r , v a n il l e i s og s o l b æ r s o r b e t m e d f r u g t e r og k o ld c h o k o la d e s a u c e . D e r e t t e r s p i l l e r VESTRE JAZZVÆRK op t i l d a n s . Og o r k e s t r e t s 6 m e d lem m e r f o r t s æ t t e r t i l u d p å de sm å t im e r . R i p e n s e r - S a m f u n d e t s l e g a t u d v a l g v i l i e n p a u s e f o r s ø g e a t få o r d e t f o r a t m e d d e le n a v n e n e p å å r e t s m o d ta g e r e a f LAUR!DSEN-LEGATET. P r i s f o r d e l t a g e l s e i a l t k u n k r . 3 0 , - H e r i e r in k lu d e r e t v e lk om s td r in k og m id d a g , m e n ik k e a n d r e d r ik k e v a r e r . - G ru n d e t p la d s f o r h o ld e n e - d e r k a n d e l ta g e 120 - m å d e t, p å b a g g ru n d a f d e lt a g e r a n ta l le t f r a de s e n e r e å r , d e s v æ r r e f o r u d s e s , a t d e r a l l e r e d e in d e n t i lm e l d in g s f r i s t e n s u d lø b , m å lu k k e s f o r y d e r l ig e r e tilm e ld in g . T ilm e ld in g m å f o r e t a g e s s n a r e s t og in d e n 24. 1 2 .p å t l f . : 0 1 -6 2 86 38 (K a rk o v ) 03- 247721 (D a u g a a rd P e t e r s ) 0 5 -4 2 24 04 (B i ts c h -L a r s e n ) e l l e r s k r i f t l ig t t i l A. K a rk o v , C a r o lin e v e j 6, 2900 H e lle ru p . A r r a n g em e n tu d v a lg e t.


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above