Page 350

BIND 7

S. 70 S. 71 S. 72 R. 72 S. 73 S. 74 S. 75 S. 76 S. 77 S. 78. L æ r e r B ja rn e N ie ls en , K o rsb rø d reg a d e 3, 6760 Ribe 05-422108 A rk itek t N ie ls P in b o rg , Set. Anna Gade 1 9 ,2, 8000 Arhus C L æ r e r A n d e rs Jø rg e n s e n , K lø v e rm a rk en 6, 6683 Føvling st!!d* Langøgade 11,2 t h . , 2100 Kbh. 0 brud. theol. P e t e r Se eb erg , O rm s lew e j 101, 8260 Viby J. K irs te n Dons C h ris te n s e n , B isp e g å rd e n , 6760 Ribe Gu n n e rsen , D a lslan d sg ad e 8, 1601, 2300 Kbh. S Thomas Jak o b sen , T øm re rg a d e 3,1 t v . , 2200 Kbh. N. Hanne H. K jæ r (f. P o u ls e n ), L ungstedløkken 26, 5681 Bellinnc L æ r e r Vagn L a u rid s e n , Solvænget 47, 6870 Ølgod S y g ep le je rsk e Do rte Kah r Raae (f. N ie lsen ), Vinding-Tved 8654 R rv nm ' ^ t u d . E llen C h ris te n s e n , J a lb y L a n g e d e ^ 7 C, 2 ^ V ^ . 0 1 - ^ 4 8 8 9 B irg itW . Je n s e n , Regtnehøjwe l s t . tv . , 8200 Arhus N ^ ° Studerende V e rn e r E . Mikkelsen, K a rl B lochs Gade ^ 7 , 8000 Århus Stud. mag . Ulla Skjærlund, Bru u n sg ad e 50, 1, 8000 A rhus C ' Hald C h ris tia n s e n , B r .m b æ r v e js ! 6510 G ram 04-822627 E rik Høiberg, G ra b rø d reg a d e 17, 1, 6760 Ribe ^ Stud. mag. R iaL . Schorpen, Violvej 4, 6681 Ho lsted St. 05-393185 Stud. med. T homas Skjødt, E sk e lu n d sv ej 3, 5854 Gislev Ina von B a rm , B rø n d s te d s Alle 6, 3 t v . , 1803 Kbh. V. 0 1 - 3 2 2 2 5 6 B ja rn e Fog, B rø n d s te d s Alle 6, 3 t v . , 1803 Kbh. V. 01-322256 S m Z th e J l B ^ lmm mb ee rr ^Je nns esn , eVna rt\ov? , ^F a"rvte^rg a' d e 27, 2, 1463 Kbh. K. 0 Inge M ø lle r J e n se n , T e rp a g e rv e j 6, 6760 Ribe 01-130673 L æ r e r s tu d f Bodn S if h ø ^ 'p f d f tle n ' K ^ f b f g d Hevtoft. 04-621858 S,dd. d , . , . A , . , b , k . ^ O d .„ - F d d . ,B . . ,k . D .„ „ . „ S s , s . Ole N. J e n se n , N ø rrem a rk sv e j 63, 6760 Ribe S y g ep leje elev Hanne Gyde Jø rg e n s e n , Høgevej 4 s t v i l Rsnn c.-u, t. Jø rn Ma th ie sen S tau n ag e rv ej 4 5 A, V a r^ in g ^ 6 ^ 6 0 Ribe: Silkeborg HH-stud. Hans P i t te r s , Sønderborggade 13, 3 v. 6, 8000 Arhus C. Stud. techn. H e n ri Rix, N ie ls B o h rs Alle 23 v. 1348, 5230 Odense M. Stud. th eo l. P e te r Kjær Schmidt, Søn d e rkær 45, 2650 Hvidovre Stu d .m ed .T o rb en Schultz, S e je r s k ow e j 15, 5260 Odense S. K a rin S ø ren sen , O tte rsb ø lv e j 6, 6780 Skærbæk S y g ep leje elev L is e Øllg aa rd , J a g tv e j'1 2 0 v . 611, 2200 Kbh. N. 01-392666 P o u lE . B ro d e rs e n , K i s s u m p a r k e n 9 2 ,3 tv . , 2660 Brøndby Stran d Susanne K ris te n s e n , Duevej 10, 6580 Vamdrup M o n aL o re n ts e n , G rø n jo rd s Koli. v. 2717, G r ø n jo rd s v e j, 2300 Kbh. S. N ie ls P . Rindom, B. S. Ingemannsvej 2, v. 70, 6400 Sønderborg Mogens SchlOter, Ø s te rg ad e 31, 6510 G ram In g e lise S k ry d s tru p , K i s s u m p a r k e n 9 2 ,3 tv . , 2660 Brøndby Stran d . Ti! orientering formedtemmerne. K o n t i n g e n t i n d b e t a l i n g s k e r t il R ip en s e r-S am fu n d e ts k a s s e r e r c iv ilin g P . Dau g aa rd P e te r s , H o lm eg a rd sp a rk en 1,3 t v . , 2980 Kokkedal. P o s tg iro 1066676 Ved r. b l a d e k s p e d i t i o n , a d r e s s e æ n d r i n g e r , i n d - o g u d m e l d e l s e r k o n tak te s s e k r e tæ r e n stud. s c ie n t. W e rn e r Burgwald, O lfe rt F is c h e rsg a d e 46 s t le jl. 11, 1311 Kbh. K. T li. 01-129197. ^ V ed r. b la d e ts i n d h o l d og b i d r a g t il d e tte kon tak te s re d a k tø re n . F r i s t fo r b i d ra g til næste n r. 1. m a r ts 1979. Blad e t a g te s u d sendt u ltim o m a r ts . A n sv a rsh a v ende re d a k tø r: le k to r A. Karkov, C a ro lin ev e j 6, 2900 H e lle ru p . Tlf. 01-628638.


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above