Page 36

BIND 7

30 Vesterhav, vadehav, vandflod. En øget d ig e s ik rin g b lev a k tu e l e f te r den s to r e s to rm f lo d s k a ta s tro fe i 1962, h v o r c a . 350 m e n n e sk e r omkom i H am b u rg om rå d e t, m en d e r e r endnu ikke sk e t noget. P la n e rn e om d ig e s ik rin g sk a l f ø r s t g en n em fo lk e tin g e t t i l e f t e r å r e t , og d e r e f te r v il d e r gå endnu m in d s t et å r , fø r d e r s k e r noget i m a r ken. F o r T ø n d e r -om r å d e t v il d e r gå endnu læ n g e re tid , fo rd i p la n e rn e sk a l k o o rd in e r e s m ed de ty sk e p la n e r sy d fo r g ræ n s e n . P la n e rn e fo r R ib e -om r å - det e r e n ten a t fo rh ø je det n u væ ren d e dige e ll e r bygge et a fskæ rm e n d e dige fo r Ribe b y om rå d e f r a Ø s te r V e d ste d t i l N ø rre F å ru p . D e r h a r o g så væ re t ta le om et frem sk u d t dige i v a d eh a v e t. D e r e r kom me t en betænkning, d e r fy ld e r <2 m e te r , og som a f s to rm flo d su d v a lg e t e r s am m e n d ra g e t t il c a . hOO s id e r , d e r sk a l tje n e som g ru n d lag fo r r e g e r in g e n s fo rs la g . Et m o d e rn e sam fu n d e r m e r e s å r b a r t o v e r fo r s to rm f lo d e r end tid lig e r e t i d e r s . Hvad v il f. ek s. ikke en ev t. a fb ry d e ls e a f e le k tric ite ts fo r s y n in g e n b e ty d e bade d ir e k te og in d ire k te gennem de fu n k tio n e r, den h o ld e r i gang (vand og kloak). D e r til k om m e r, a t det n u væren d e dige m ed d en s g ru n d - v an d ssæ n k en d e v irk n in g 'h a r f o r å r s a g e t, a t la v e r e lig g en d e om r å d e r e r ta g e t i b ru g t i l b y g g e ri og o p dyrkning, om r å d e r som tid lig e r e ikke kunne b ru g e s t il d is s e fo rm a l p å g ru n d a f s to rm f lo d s f a r e n . Et d ig eb ru d v il h e r fo rv o ld e s to r sk a d e . Det gæ ld e r fo r Ribe den y d re D am v e jsb eb y g g e lse , Holmevej, sk o v b ry n e t ved Ribe p la n ta g e , d e le a f T a n g e k v a r te r e t (V a ld em a rs sk o le n og f r itid s c e n tr e t) . D e rtil k om m e r man g e u d fly tted e lan d b ru g s e jen d om m e og op d y rk e d e m a r k e r , h v is d y rk e d e p la n te r ikke t å l e r s a ltv a n d e ts o v e rsv øm m e ls e r . O g så de g am le b y g n in g e r i Ribe v il lid e s to r sk ad e ved en s a ltv a n d s in d sp rø jtn in g . E n y d e r lig e r e s ik r in g mod s to rm f lo d e r e r d e r fo r p å k ræ v e t. D e r e r g an sk e v is t nu iv æ rk s a t en v a r s lin g s tje n e s te , d e r sk u lle b e v irk e , a t d e r h u r tig t kan s k r id e s ind mod d ig eb ru d og fo r e ta g e s e v a k u e rin g , m en det m e d fø r e r jo kun fa ls k try g h e d og ikke s ik k e rh e d . E t a n d e t p ro b lem , d e r e r b lev e t a k tu e l m ed o v e r s v øm m e ls e r f r a b ag v an det i den fo reg å e n d e v in te r , e r m a r s k e n s afvanding. Havdiget sk u lle sk ån e Ribe fo r s to rm f lo d e r , m en i reg n fu ld e p e r io d e r , og n å r s lu s e r n e i d ig e rn e gennem læ n g e re tid m a h o ld e s lu k k ed e , t r u e r b ag vandet m ed a t f o r å r s a g e o v e r s v øm m e ls e r . Dette p ro b lem m å lø s e s ved a t sk ab e b e d re a flø b s fo rh o ld ' p a den ene e l l e r den an d en m åd e . Det kan sk e ved p um p e væ rk e r e l l e r ved a t sk ab e r e s e r v o i r e r fo r b ag v an d e t, og da e r den g am le ta n k e dukket op at lægge et nyt dige u d e n fo r det b e s tå e n d e , d e r kan s ik r e dobbelt mod s to rm flod og tillig e a fg iv e et f e r s k v a n d s r e s e r v o i r i v ad eh a v e t, d e r e n d v id e re kan v irk e som e r s ta tn in g t i l d y r e - og fu g le liv fo r de om r å d e r , d e r fo r s v in d e r in d en fo r d ig et g ennem d ræ n in g og opdyrkning. I d e c em b e r m ån ed m ed de s to r e re g n sk y l to g van d et f r a N ip så en gal r e t ning, id et det a fskæ rm e n d e dige mod Ø s te rm a d e f r a T an g e t il V a rm in g g en n em b rø d e s t il s to r f a r e fo r det ny o p fø rte f r i tid s c e n t e r . Nu sk a l d ig et f o r s tæ r k e s fo r 3 7 .0 0 0 k r . Det d r e je r s ig kun om en m in d re fo rh ø je ls e . D e r e r u d a rb e jd e t e t u d k a st t il en V a d eh a v s-k o n v en tio n a f IUCN ( in te rn a tio n a l union fo r th e c o n c ep tio n of n a tu re ) gældende fo r et 10 km b re d t om r å de lan g s v a d eh a v e t. Det h a r sk ab t æ n g s te ls e fo r , at det sk u lle fø r e t i l en b e g ræ n sn in g a f e rh v e rv su d v ik lin g e n lan g s V e s te rh a v sk y s te n . Det sk u lle dog ikke væ re tilfæ ld e t fo r D anm a rk s ved k omm en d e, id et v a d eh av e t lan g s k y s te n i de fo r s k e llig e lan d e e r a f fo r s k e llig n a tu r. I Holland e r V-adehavet f o r sv undet og^ fo r læ n g st lag t ind u n d e r m a r s k om r å d e t, og det e r d e r fo r sæ r lig d e tte om ra d e k o n v entionen t a g e r s ig te mod. F o r den ty sk e d e ls v ed k om m en de f o r e g å r en såd an fo ru re n in g f r a E lb en s udløb, a t a l liv i denne e r døende. Den d an sk e del e r endnu in ta k t, m en e r s tæ rk t t r u e t a f fo ru re n in g .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above