Page 42

BIND 7

36 En anden a k tiv ite t i V e s te r V ed sted e r v a d e h a v s f e r ie r på u n g d om sh ø jsk o len . D iss e f e r i e r e r a r r a n g e r e t fo r h e le f am ilie r m ed u d flu g te r t i l om eg nens a ttr a k tio n e r . D e r h a r d e lta g e t c a. 150 i å r , og mange e r k læ r e r , at de v il komme igen. Un g d om sh ø jsk o len a g te r at udvide med en ny flø j. G r e d s te d b ro . I G re d s te d b ro h a r m an ta g e t en s to r h a l, "K o n g e åh a llen " i brug^ Det h a r kn eb et noget med at få b e v illin g e rn e igennem Ribe b y rå d , d e r i fo rv e je n havde de to h a lle r p å Ø s te rm a d e i o p fø re ls e , m en h a lle n sto d fæ rd ig til s k o le å r e ts b e g y n d e lse . M e je rie t i G re d s te d b ro e r s to r le v e r a n d ø r af o s t t il I rm a i København, idet det l e v e r e r c a . 10 to n s u g en tlig . Det e r h a lv d e len a f m e je r ie ts p r o duktion. Adresseændringer S tu d . 28: Generalmajor H. A. Ib P e d e rs en , M a rie ly s tv e j 3, 6100 H ad erslev R e a l. 34: A n tik v a r Olav N ø rreg aa rd , Toggangen 1 I I , 2730 H e rlev S tu d . 46: Dyrlæge Karl L. E v ald , Præstevænget 30, 5800 Nyborg S tu d . 47: Civ. in g . Boy F . Rosenberg, Bredgade 73 IV, 1260 Kbh. K S tu d . 53: Lærerinde Anne M. H v id ,c /o E ls e Hvid, E lleb ak k en 8 , 8600 S ilk eb o rg R e a l. 53: Lærer Sven 0 . Storm, Hyldehaven 40, 8520 L y strup R e a l. 55: Redaktør Thomas S. Clau sen , Funkevej 30, 3400 H ille rø d Lægesekretær Anne-Lise G je r le v -C h r is te n s e n , Sondervang 24, 4200 S la g e ls e R e a l. 56: E. N. Nygaard Hansen, Cypresvej 9 , 3450 A lle rø d S p a r e k a s s e a s s is te n t L is L au rid s e n , Fasan v e j 20, 6760 Ribe S tu d . 58: Lærer Magda B. Andersen, Ø s te r A lle 4 2 , 5500 M id d e lfa rt R e a l. 58: E s te r S te n d e ru p , Øk sn ebjergvej 1, 5000 Odense S tu d . 59: Adjunkt Hans E r ik Gade, E tle rb e rg v e j 29, 4200 S la g e ls e R e a l. 59: Bankfuldmægtig Tyge Tygesen, Langager 10, 6 7 6 0 Ribe S tu d . 60: Advokat C h r is te n K. C h r is te n s e n , Engparken 8 , 6 5 8O Vamdrup Mag. s c i e n t . Jan P. H ja rn ø , P a rk v e j 4 0 , 3460 Birk erø d Adjunkt Glob R ib e r, J e b je rg GI. Sk o le , Skervadvej 6 , 8870 Langå S tu d . 61: Montør Johan E.. Johansen, Søndergade 17, 6 6 7 0 H o lsted Lærer Hans Daugaard P e t e r s , irø su n d v e j 75, 6100 H ad erslev S tu d . 62: K ir s te n G ru n fe ld , 7 Rue Angelique V e rien , 92200 N e v illy P a r is F ra n k rig Læge Kr. A. Thygesen, Kløvervænget 1 4 'E, 5000 Odense S tu d . 6 3 : B ib lio te k a r Jø rg en Bang, V id tsk u e , T v is , 7500 H o lsteb ro Karen P a g e l, Skovvejen 3 4 I t v . , 4200 S la g e ls e In g e r M. Brøndum P e te r s e n , Roager, 6 7 6O Ribe P e r Brøndum P e te r s e n , Roager, 6 7 6O Ribe R e a l. 63: S p a r e k a s s e a s s is te n t E r ik B. S ø ren sen , Bo rd in g sv e j 15, 6 7 6O Ribe S tu d . 6 4 : Mikael K e h le r, Skovgade 25 I , l e j l . 16, 7100 V e jle Lærer N ie ls Kjær, Lucernemarken 11. 6771 Gredstedbro Civ. in g . L e if R. Schmidt, Kajerød Have 6 3 , 3460 Birkerød R e a l. (*,4 : S tu d . a g ro . B i r g i t t e K. Hansen, Lægårdsvej 4, 7500 H o lste b ro S tu d . 65: J . P. B jarn e Jø rg e n se n , M a rk sk e lle t 41, 6950 Ringkøbing P a lle T. Jø rg e n se n , Absalonsgade 47 I , 8000 irh u s C Hans P e te r s 0 . N ie ls e n , Odshøjvej 62 I , 8800 Viborg Ole Ø s tv ig N iss en , E n g e r lis 30, 6 5 3 4 Agerskov Cand. s c i e n t . S te en II. Nørgaard, Dr. Dagmarsgade 17- 6 7 6 0 Ribe Knud Daugaard P e t e r s , 40 I I Rue Archiméde, B - 1040, B ru x e lle s , B e lg ien


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above