Page 50

BIND 7

44 Ambrosius Stub ( f o r t s a t f r a s id e 2 5 ) Af A. Karkov < Stubs håb v a r g ennem denne m ægtige mand at komme i fa s t s tillin g , h v o r- ai han og h an s fam ilie kunne le v e . Dette håb b e skæm m e d e s . Stub v a r nok h e lle r ikke manden m ed de r e tte e g e n sk a b e r. Han v a r en g an sk e k o rt tid e t t e r g a rd e n s a f s tå e ls e g ennem v e ly n d e re b levet an tag e t som to ld a s s is te n t i Æro sk ø b in g . Dels v a r det g a lt m ed re g n sk a b e rn e , og d e ls kunne Stub ikke næ re s ig imo d i 'T o ld v i s e n ' a t komme m ed k r itik af to ld væ s e n e ts funktion. Han blev fy r e t. Ambrosius Stubs fødehjem „Am b ro siu s Stubs fo rh o ld e r s å u dm æ rk e t s k ild r e t i Jø rg e n Buch d ah ls bog: A re t i R ib e " . Det h e d d e r i u d d rag : I 1737 e r h an t i l s e lsk a b hos Ju e l p å T å s in g e . Han blev h yldet a f s e ls k a bet, de havde en d ig te r i d e r e s m id te . De sk å le d e m ed ham. Han m å tte kunne im p ro v is e r e . S e lsk ab e t v a r lø fte t. Inde f r a J u e ls r a r ite ts k a b in e t kom en af gæ s te rn e m ed en fla sk e , h v o ri lå en æ llin g i s p r i t , den havde to hov e d e r: ^ Na Stu b '', s a ^ d e Ju e l, " g ø r os nu e t lid e t im p rom tum o v e r denne ælling. A m b ro s iu s s a ud o v e r det fulde s e lsk a b méd de man g e g lim re n d e navne, de havde a lle r e d e sm ile t fæ rd ig . Ingen s å det f a r lig e , k n iv sk a rp e sm il hos A m b ro s iu s , og han to g fla s k e n op o v e r hovedet: "Nu v e l, Du lil l e A n d e -n o r, Hvi døde du s å sn a r t? Du b u rd e b lev e t h e r T il noget s to r t og r a r t , Men d e tte v a r tild e ls Dog a lt fo r m eg e t lo v et, Da ly k k en fø je r dem, D e r fødes uden h o v e d ." Da lo man. Stub lo med , da han s å d e tte s e lsk a b . Dumheden h a r a ltid et s ik k e r t væ rn i s in tykhu d eth ed . "M e re , m e r e " s k r e g man . "Sig et v e r s om S o k ra te s , sag d e en d am e . "Vel: Din k v in d es s k jæ r s - i ld v a r dit h e lv ed a lle dage Din k v in d es m u n d -v e jr v a r dine ø r e s h å rd e plage Din k v indes sp rin g -v a n d v a r dit hoveds h v a s s e tvæt Nu h a r den tu n g e jo rd dog g jo rt din b y rd e le t. "


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above