Page 53

BIND 7

47 Litteraturhenvisninger: Frederik Barfod: Samlede digte af Ambrosius Stub Hans Brix: Ambrosius Stub Jørgen Bukdahl: Aaret i Ribe Kjeld Elfelt: Ambrosius Stubs digte T. S. Heiberg: Ambrosius Stubs poesier A. D. Jørgensen: Dansk Tidsskrift 1898 Chr. Molbeoh: Ambrosius Th. A. Müller: Tilskueren 1934 Afhandlinger i udvalg . Tibe Petersen: Monseur Ambrosius Otto Smith og Victor Hermansen: Ribe bys historie 1730-1820 II Festskrift til prof. Erslev 1937 Folk fra Ribe amt Ripenser-Bladet II side 333 (anmeld-lseaf Th. A. Müller) Der findes endnu mere litteratur. Det væsentligste og omfangsrigeste arbejder er Th. A. Müllers. ooOoo Fra Ripenser-Samfundet Generalforsam iing Fredag den 2 0 . februar 1976 kl. 18,30 R e s ta u ra n t Kildevang , S tra n d v e jen 2b. Sv an em ø llen mod H e lle ru p lig e fo ra n I rm a su p e rm a rk e d . 1 ^2 b u ss to p f r a D ag so rd en : a . B e re tn in g om fo ren in g e n s v irk som h e d i det fo rlø b n e å r . b. F o r e læ g g e ls e a f r e v id e r e t re g n sk a b fo r fo ren in g e n og u n d e r s tø tte ls e s fo n det t i l g o d k en d e lse . F o r e læ g g e ls e og v e d ta g e ls e a f budget fo r det k om mende a r og fo re læ g g e ls e a f fo r s la g t i l m ed lem sk o n tin g en t. c. F o r s la g , som ø n sk e s b eh an d le t på g e n e r a lfo r s am lin g e n (må v æ r e b e s ty r e ls e n i hænde in d en 1. ja n u a r). d. Valg af fo rm an d , b e s ty r e ls e sm e d lem m e r s am t 1. og 2. su p p le an t f o r d is s e s id s te . e . Valg a f to r e v i s o r e r og en r e v is o r s u p p le a n t. f. E v en tu e lt. E f te r g e n e ra lfo rs am lin g e n : R IB E -A FT EN m ed gule æ r t e r og p a n d ek a g e r D e r fo r e v is e s to n e film e n KAMMERSLUSEN e f te r K laus R ifb je rg s digt. Adjunkt Ole B a ls le v v il fo rtæ lle om: UNDERVISNINGEN PÅ RIBE KATEDRALSKOLE. Pris 25 kr. Tilmelding hos formanden senestl2.febr. Tlf. 01 43 HE 86 38


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above