Page 57

BIND 7

51 Om k rin g 948 e rL e o fd a g biskop i Ribe. Han blev kendt som m a r ty r . Hans ben sk a l have h v ile t u n d e r en m in ih y tte (tu g u rio lum ) p å V o r F r u e s k irk e g å rd . E f te r Leofdag h a r v i en nogenlunde u f o r s ty r r e t bisperaekke. F o r e d r a g s h o ld e r e n s lu tte d e med at a d v a re mod at t r o p å m u lig h ed en af at finde A n sg a rs k irk e , den kan have væ re t en p r im itiv k irk e h y tte . lø v rig t be= ton ed e han væ rd ie n a f s am a rb e jd e m e llem h is to r ik e r e og a rkæ o lo g e r. R ib e s g rø n n e om r å d e r s v in d e r ind. O e r e r lig e kom me t fred n in g a f Klos t e r - h a v e n , m en man g e a n d re s te d e r e r det i å r e n e s løb g å e t s tæ rk t ud o - v e r R ib e s g rø n n e o a s e r . Nogenlunde i ræk k e fø lg e kan nævnes: Anlægget af den kommu n a le bygning i K ru g e r s an læg (opr. v a r det e le k tric ite ts v æ rk ) , den s ta d ig p ågående u d v id e ls e af j e r n s tø b e r ie t, m e je r ie ts anlæg ved h ovedlan d e v e je n , te le fo n h u s e t i P ræ s te g a d e , p a rk e r in g s p la d s ved T a rn b o rg , den b a g g å rd s a g tig e p a rk e r in g ved K o rs b rø d re g a d e , d e r g jo rd e det af m ed B a c h a u s 's h ave, S tam p em ø llen s sta d ig e u d v id e ls e sy d p å m. m. m. Hvor b liv e r de g rø n n e sm å h a v e r m e llem h u sen e a f? Byens lev en d e liv k ræ v e r d e r e s u d s le tte ls e . Se p å byen f r a D om k irk en s t å r n . Vi g am le p å b e sø g i byen s e r m ed fo ru n d rin g : "H v o r f o r a n d r e t ." D e r e r dog o g s å ly sp u n k te r. Ribe t u r i s t - og e rh v e rv s b u r e a u h a r 2. m aj ta g e t de nye lo k a le r i den g am le a p o tek e rb y g n in g på O v e rd am m en i b ru g . Bygningen s e r nu fin og ny p u d se t ud m ed den gyldne løve lig g en d e i ophøjet ro o v e r hovedindgangen. Derved e r d e r sk a ffe t s to r e og re p ræ s e n ta b le lo k a le fo rh o ld fo r b u re a u e t ik ke a le n e t il glæde fo r tu r is te r n e og p e r s o n a le t, m en o g så fo r byens b o rg e r e f. e k s . d e rv ed , at lo k a le fo r e n in g e r og in s titu tio n e r i lo k a le rn e kan a fh o lde b e s ty r e ls e sm ø d e r . Længen lan g s F is k e rg a d e e r jo fo rlæ n g s t r e s t a u r e r e t og b eb o et, og haven bagved e r o rd n e t. D e r m a n g le r endnu en s a n e rin g af den in d re g å rd sp la d s og en r e s t a u r e r in g af den d e r lig gende la b o r a to r ie b y g ning. Det e r d e r ikke penge t il . F o rh å b e n tlig v il det s n a r t komme, s å en a f R ib e s k e n d te s te g å r d in t e r iø r e r kan f r em træ d e i en væ rd ig sk ik k e ls e . D e r e r i Ribe n ed sa t et "b e v a rin g su d v a lg " , d e r sk a l fu n g e re som k o n su lte r e n d e in s ta n s fo r b e v a rin g a f R ib e s m iljø , og h v o r sto rk om m u n e n s b eb o e r e g ennem t u r i s t - og e rh v e rv s b u r e a u e t kan henvende s ig fo r rå d og v e jled n in g v e d rø re n d e f. e k s . fa c a d eæ n d rin g e r, ta gæ n d rin g e r, u d sk iftn in g af v in d u e r og op sætn in g a f sk ilte . R ådet kan lig e le d e s s e lv ta g e in itia tiv e t og r e tt e h en v en d e ls e t i l b e b o e re v e d rø re n d e tin g a f m iljøm æ s s ig b etydning, og den h a r a lle r e d e i a d sk illig e tilfæ ld e g jo rt det. Udvalget e r kun rå d g iv en d e og h a r in g en myndighed, den lig g e r ho s b y g g em y n d ig h ed ern e . Udvalget b e s t å r a f a n tik v a r B e n c a rd , r a d io h a n d le r B ø rg e A n d e rs e n , m u r e rm e s te r Aks e l L a u rid s e n , Købmand Ib L a r s e n og a rk ite k t K u rt Sinn e ru p . Det lil l e to r v fo ra n h o te l D agm a r e r b lev e t om la g t, s å le d e s at det a fg ræ n se d e tr e k a n te d e om rå d e fo ra n h o te lle t nu f r em træ d e r som et k v a d ra t m ed p a rk e r in g ud mod O v e rd am m en og D om kirken, og i det in d e r s te h jø rn e h a r h o te lle t få e t p la d s t i l u d e s e rv e r in g . T e le fo n k io sk e n e r fly tte t o v e r t il G rø n -


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above