Page 58

BIND 7

n eg ad e s udmunding i to rv e t. Man kan stad ig væ k t il fods gå o v e r p lad s en , m en den k ø re n d e t r a f ik h a r nu kun en bane i h v e r re tn in g i fo rlæ n g e ls e af Stenbogade. Det h a r pyntet sv æ r t, at de stojre skæm m en d e v e js k ilte p a h jø r net a f ræ k væ rk e t om k rin g Dom k irk en e r f je rn e t. De sto d d e r t il næ sten in gen n y tte . D e r e r nu bygget en træ b r o f r a "Andeøen" og o v e r til ho lmen i lig h ed m ed de to a n d re b r o e r p å s te d e t, og d e r e r nu p a s s a g e o v e r b ro e n gennem B o sto n s ^ å r d ud t il M e llem d am m en . Anlægget skæm m e s dog en de l ved, a t d e r p a h o lm en e r o p s a t et højt trå d h e g n m ed en s to r lå g e , som b liv e r lu k k et om n a tte n fo r i det tid s rum a t h in d re adgang t il b a g s id e rn e a f h u sen e p å ho lmen . R ib e s s tiom r å d e b liv e r nu u d v id et m ed en s tifo rb in d e ls e f r a m u seum sh av en o v e r Set. Nik o lajg ad e g ennem D om m e rg å rd e n s have t i l T v ed g ad e, h v o r den e n d e r v e d Sa ltg ad e k a r r é e n m ed læ g eh u s , ap o tek m . m. F o to g r a f F in n Lydom i S ø n d e rp o rtsg a d e h a r ved p e r s o n lig in d s a ta u d fø rt et s to r t a rb e jd e med s a n e rin g a f s in e jen d om . Den e r s å vidt g ø rlig t fø rt tilb a g e t il s it o p rin d e lig e u d se e n d e , og g å r d in te r iø r e t f r em træ d e r nu som en a f "R ib e s sm u k k e g a r d in t e r iø r e r . Ribe S tam p em ø lle h a r a t t e r udvidet p å det tre k a n te d e om rå d e fo ra n byens sy d lig e in d fa ld sv e j m ed en em b a lla g e fa b rik . D e r e r i å r e n e s løb sk e t t a l r i ge u d v id e ls e r pa d e tte s te d , h v o r d e r i æ ld re tid ikke v a r m u lig t at bygge p a gru n d a f s to rm flo d e rn e , som gang p å gang ødelagde m ø lle væ rk e t. I æ ld re tid s tr a k te den g rø n n e eng s ig lig e op t il S tam p em ø lle å en . D e r b liv e r o ffen tlig p a rk e r in g sp la d s ved R o a g e rv e j o v e r fo r Stamp em ø llen , h v o r denne h id til h a r haft p a rk e r in g . P la d s e n sk a l dbg fø r s t d ræ n e s og k lo - S p a re k a s s e n ' Sydjylland" h a r holdt r e js e g ild e på en s to r a dm in is tr a tio n s bygning p a S a ltg ad e s ø s ts id e ved s id e n af b ib lio tek e t. Den v e n te s fæ rd ig 1. m a r ts næ ste a r . S p a re k a s s e n på to rv e t b liv e r t i l den tid f ilia l, og den nuvæ re n d e f ilia l i Sa ltgade ned læg g e s. Dette b y g g e ri b liv e r e t le d i en s tø r r e p lan , d e r g ø r k a r e e n Sa ltg ad e , S em in a rie v e j, R o se n a lle , T v ed v e j t i l et nyt b y c e n trum og m iljø - og b yplanudvalget h a r fr em la g t fo r s la g t il en p a r tie l byplan f o r om ra d e t. Denne byplan b e ty d e r en c a . 100 %'s u d v id e ls e a f e r h v e rv s - og b o lig a r e a l. I k a r e e n fin d e s fo ru d en b ib lio tek og nu s n a r t s p a r e k a s s e e n d v id e re læ g eh u s , a p o tek og b ra n d s ta tio n og lig e i næ rh ed en p o s th u s , b io g ra f, p o litis ta tio n , k om m u n e k o n to re r og b a n eg å rd . Byen, d e r i tid lig tyngdepunkt mod sy d , f ly tte r det nu mod n ord. Ribe f r i tid s c e n t e r e r kom me t op a t s t å og b lev u n d e r s to r s p o r ts lig a k tiv ite t in d v ie t den 1. f e b ru a r . Om e fte rm id d a g e n v a r d e r sp o rtso p v isn in g og k o n k u r r e n c e r , og om a fte n en fo re g ik in d v ie ls e n m ed en s tr øm a f t a l e r m ed p å fø lg en d e u n d e rh o ld n in g . F r i t id s c e n t r e t s to s to r e h a lle r e r som bekendt 1 Y Ø s te rm a d e lig e n o rd fo r V a ld em a rs k o le n s s p o r ts p la d s og f r i lu ftsb ad e t, h v o r til d e r e r s tifo rb in d e ls e . f t - g i D e r p y n te s p a u d s e e n d e t a f N e d e rd am m e n . B a g e rg å rd e n s fa c ad e e r b levet r e s t a u r e r e t m ed en ny d e lig k a rn a p i g am m e l s til, og det e r m en in g en at det s am m e sk a l sk e m ed p en d an ten . Ribe S p a re k a s s e , Bikuben u d v id e r og om b y g g e r den 10 fag s lan g e fa c ad e h u se ^ æ ld re b y g n in g e r i Rib e, s å den h a rm o n e r e r med g am le R ib e s E v e rte n "K a re n a f Mandø" e r kommet t il at lig g e ved sid e n a f "Johanne Dan - Den s y n e r noget m in d re , m en e r da h e lle r ikke fæ rd ig r e p a r e r e t . Sk ib b ro en og a lø b e t v e s tp å e r på begge s id e r b lev e t fo rsy n e t m ed en de l b a d e b ro e r . Det h a r sk ab t et e n s a r te t og o rd n e t u d se en d e på et fo rh o ld , d e r tid lig e r e nok kunne fa ld e lid t tilfæ ld ig ud. e l ^ f r ^ m ^ K a t e d r a J ^ T ^ ^ ^ ^ Dennis L a s s e n , ^ å e t ^ G a sfo rsy n in g e n e r s lu t, m en R ib e s g am le g a s - s ^ 1 't ved e le k tr is k h a r m å tte t in d s tille s in v irk som h e d . s trøm . L y^^ e tæ n d e r e n


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above