Page 61

BIND 7

55 m e n te r lig n e r i fo rb lø ffen d e g ra d o rn am e n te rn e p å fund f r a O s e b e rg -sk ib e t i No rg e . Ved d e tte fund h a r det væ re t m u lig t at r e k o n s tru e r e frem g a n g sm åd e n ved tilv irk n in g a f b ro n c e tin g e n e . Støbningen fo re g ik p å den m åde, a t spændet b lev tild a n n e t i voks og a n b ra g t i en u n d e rsk å l af l e r , ovenpå lag d e s et klæde og d e ro v e r ig en l e r . N å r den v a rm e sm e lte d e b ro n z e blev hældt ned i støbe= fo rm en , sm e lte d e v o k se t og blev op su g e t a f klædet, m ed e n s b ro n z en fyldte m e llem rum m e t. D e r m å tte la v e s ny fo rm fo r h v e r stø b n in g . I p e rlem a g e r= v æ rk s te d e rn e h a r m an fundet ild s te d e rn e s am t de v e lb e v a re d e fa rv e d e glas= s tæ n g e r, h v o ra f g la s p e r le rn e e r f r em s tille t. Man h a r h id til m en t, at vikinge= tid e n s p e r l e r v a r im p o r te r e t. De g jo r te fund s tam m e r h e lt tilb a g e f r a å r e n e 7-8 o o , m ed en s d e r ikke e r fundet tin g f r a den fø lgende tid . Dette m e n e r Mogens B e n c a rd sk y ld e s , at kong Go d fred tv a n g s fo rfly tte d e købmændene f r a Ribe t i l Hedeby, og da denne by s e n e re gik ned i k o n k u rre n c e med Liibech, kom Ribe op igen. S ta ten s h um a n is tisk e fo r sk n in g s r å d h a r b e v ilg e t 28. 000 k r. til k o n s e rv e rin g a f de fundne tin g , og t i l u d g ra v n in g e rn e i m u s e um sh av e n e r i å r bevilget 12. 000 k r. , lig e som d e r o g s å e r y det tilsk u d f r a Dronning M a rg re th e og P r in s H e n rik s fond p å 30. 000 k r . En d elig h a r p e n g e in s titu tte rn e i Ribe ydet 1 0 .000 k r. Man h a r iø v rig t fundet s å m eg e t m a te r ia le , at man a g te r at s to p p e d e s to r e u d g ra v n in g e r fo r a t få b e a rb e jd e t fundene. Dette v il sk e ved b is tan d f r a for= sk e llig e v id en sk ab sm æ n d , som e r s p e c ia li s te r p å de fo r s k e llig e om r a d e r , og r e s u lta te r n e v il e fte rh å n d e n bliv e o ffe n tlig g jo rt i m in d re h e fte r. Kunsten i Ribe Det sy d jy sk e u n iv e r s ite ts c e n te r h a r nu s t a r te t fo rsk n in g sp ro je k te t: "K o llek tiv t r a f ik i Ribe am t" . F o r s k n in g s le d e r e r som tid lig e r e nævnt c iv . ing. , d r. p h il. P o u l Ole P e d e r s e n , m ed e n s m e d a rb e jd e rn e e r c iv . ing. F lem m in g Krogh og økonom C a r s te n Jo h a n se n . S em in a r ie le k to r i E s b je rg , Bue K a a re , h a r i en å rræ k k e b e skæ ftig e t s ig med p e r s o n a lh is to r is k e s tu d ie r om h an a len d e R ib e -e g n e n om k rin g 160Q, og r e s u lta * te t a f d is s e fin d e r m a n i f le r e v e ls k re v n e b id r a g t il Ribe Am ts Arbog, s id s t i å rb o g e n s " F e s ts k r if t t i l H. K. K r is te n s e n " i "F ø j fo r p o k k e r" . F o r f a t te r e n h a r d e r til g en n em p lø je t e t væld a f k ild e s k r if te r , og en af de b e ty d e lig s te e r P e t e r Heg elu n d s p å la tin fø r te "A lm an ak d ag b o g ", d e r s træ k k e r s ig o v e r e n p e rio d e p å 50 å r om k rin g å r 1600. P e t e r Hegelund v a r som b ek en d t K a te d ra ls k o le n s r e k to r u n d e r d en n e s f ø r s te g u ld a ld e r. Denne dagbog h a r Bue K a a re o v e r s a t, og den k om m e r nu i b o g fo rm , id e t Ribe am ts r å d h a r b e v ilg e t 5000 k r . t i l d e n s ud* g iv e ls e . Bogen b liv e r p å 900 s id e r og u d k om m e r som en a f p u b lik a tio n e rn e f r a H is to r is k Samfund fo r Rib e Amt. 1 e f te r å r e t h a r væ re t a fholdt følg en d e f o r e d r a g i A n tik v a risk S e lsk ab :R ed ak * tø r E ln a M ø lle r: "R ib e d om k irk e og de a n d re tu f s te n s k ir k e r i S y d v e stjy lla n d " , a r k iv a r Mogens B e n c a rd : "R ib e s v ik in g e tid , u d g ra v n in g e n 1975", a rk ite k t Ku rt Sin n e ru p : "B y p la n p ro b lem e r i Rib e" og c an d . m ag. T o rk il F u n d e r og m u s e um s* f o r v a l t e r H e n rik O lsen : "Æ a tte n g a ff" . E n d v id e re h a r s e ls k a b e t a r r a n g e r e t b u s tu r e t i l V e s ts le s v ig , Hjeding og Ølgod m u s e e r , k i r k e r syd fo r Ribe og k ir* k e r n o rd fo r Ribe. - 11. d e c em b e r e r d e r " a n tik v a r is k juleh y g g e og t a l lo tt e r i " . Ribe T e a te r fo r e n in g h a r lag t ud m ed ikke m in d r e end 7 fo r e s tillin g e r : "Woy* z eck " m ed E r ik W ed e rsø i h o v e d ro lle n , "K æ rlig h e d s a ffæ re n " m ed B irg itte F e* d e r s p ie l, "E n duft a f honning" m ed U lla G o ttlieb , "Du skønne Ungdom", en pan* tom im e fo r e s tiilin g , "L y s i m ø rk e " m ed s k u e s p ille r e f r a S ø lle rø d og et c o lla g e sty k k e f r em f ø r t a f H e rn in g T e am T e a te r .


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above