Page 63

BIND 7

57 Ribe kommune h a r s tø tte t R ip en s e r-S am fu n d e t m ed 800 k r. R ip en s e r-S am = sam fu n d e t ta k k e r m eget fo r tilsk u d d e t. T ax a ch a u ffø r N ie ls Han sen i Ribe e r blev e t lan d sk en d t g ennem u d s e n d e ls e n i f je rn sy n , h v o r han sam m e n med b o rgm e s te r e n blev in te rv iew e t v e u rø re n d e h a n s væ g rin g mod at til s lu t te s ig det fæ lle s in d s tillin g s k o n to r i Ribe. T ro d s en bøde p å 800 k r. fo r h v e r uge, væ g rin g en f o r tsæ tte r , f a s th o ld e r N ie ls Han sen s it stan d p u n k t, om det s å b liv e r t i l den b itr e ende p å so c ia lk o n to re t. Blandt tu r is te r n e p å Sild v il d e r i den kommende som m e r b liv e u d d e lt 200. ooo tu r is tb r o c h u r e r , d e r g ø r o pm æ rk som p å E s b je rg , Ribe, T ø n d e r, L eg o lan d og L ø v ep a rk en . D is s e r e js em a l lig g e r fo r t u r i s t e r p å Sild m ed fæ rg e fo rb in d e ls e n o v e r t i l Havneby p a Rømø in d en fo r k o rt ræk k ev id d e og kan v æ re med t il a t g ø re et tu ris to p h o ld p a Sild m e r e a ttr a k tiv t. D anm a rk s s t a tis tik h a r u d re g n e t a n ta lle t af o v e rn a tn in g e r p å c am p in g p la d s e r i Ribe am t fo r 1974 t i l 849. ooo o v e rn a tn in g e r. Af d is s e v a r de 347. 2oo ty sk e , m ed e n s d a n sk e rn e s b e lø b s ig t i l 3 0 1 .8oo. Ribe am t e r det e n e s te am t i lan d e t, h v o r ty s k e rn e e r i o v e r ta l. Den 20. s e p t. h o ld te s en s to r ø v e ls e : "O p e ra tio n Sprin g flo d " i h e le dig eom rå= det lan g s den d anske d e l a f v ad eh a v sk y s te n . H en sig ten v a r i tilfæ ld e af en s to rm f lo d s k a ta s tro fe at g en n em p rø v e den nu e ta b le re d e v a r s lin g s - og evakue= rin g sp la n i a lle dens fu n k tio n e r som v a n d s ta n d sm å lin g , m e ld e tje n e s te , p a tru l= je tje n e s te , s ig n a ltje n e s te , e v ak u e rin g , tr a n s p o r t, fo rsy n in g og fo rp le jn in g . D e r deltog om k rin g 350 mand f r a p o liti, c iv ilf o r s v a r , h jem m evæ rn og b ra n d væ s e n og ø v e lsen o v e rv æ re d e s af f o r s v a r s - og ju s t it sm in is t e r O rla M ø lle r og inden= r ig sm in i s t e r Egon J e n s e n s am t om r å d e ts 8 b o rgm e s tr e . D e r v a r a lm in d e lig tilf r e d s h e d m ed ø v e ls e n s fo rlø b . ^ En a f den nye p o litim e s te r s f ø r s te h a n d lin g e r h a r væ re t a t u d sen d e en b e k e n d tg ø re ls e v e d rø re n d e v a r s lin g ved en s to rm f lo d s k a ta s tro fe s am m e n m ed et k o rt o v e r det s to rm f lo d s tru e d e om rå d e m e llem D a rum og R e isb y . Det s k e r ved hjælp af k ø r e tø je r med h ylende s i r e n e r og g ennem v a r s lin g o v e r ra d io e n . D e r a n fø re s h jæ lp e s ta tio n e r bl. a . i Ribe, h v o r d e r nævnes B isp e g ad e s sk o le , K a te d ra ls k o le n og Set. C a th a rinæ k irk e . D e r h a r f r a tid t il an d en væ re t p la n e r f rem m e om a t b e ly s e D om k irk en ud= vendig. Det h a r mødt m o d stan d f r a man g e s id e r b landt andet f r a m en ig h e d s r å d e ts sid e . D e rim o d g å r m an ind fo r en indvendig b ely sn in g i ju le tid e n . Prøveboringer ved Domkirken har vist, at kirken ligger på en sandbanke af ikke meget større udstrækning end kirkens grundplan. I Ribe h a r m an a fholdt en f r a n s k uge, h v o r h e le fo r r e tn in g s liv e t sk u lle væ re f r a n s k p ræ g e t. D e r v a r f r a n s k to rv e d a g p a S k ib b ro en m ed o p s tille d e bod e r. D e r v a r god tils trøm n in g tr o d s e f te r å r s r e g n . M in i-h u se t i K lo s te rg a d e e r so lg t t i l t r e unge m e n n e sk e r m ed o v e rta g e ls e 1. a u g u st. Kø b e rn e ø n sk e r ikke a t rø b e d e r e s p la n e r m ed h u se t. D e r e r nu in d r e tte t en a n tik v ite ts fo r r e tn in g i det g am le ap o tek . In d e h av e ren P e t e r R e itz e l, d e r k om m e r f r a Å b e n rå , havde f ø r s t e ta b le r e t s ig i G ry d e rg a d e ' Denne fo r r e tn in g e r s a o v e rta g e t a f F lem m in g Weibeck, d e r k om m e r f r å Sø n d e rb o rg . Ribe e r en fo re n in g sg la d by, f o r tæ lle r J y lla n d s -P o s te n . En r e g is tr e r in g e r fo re lø b ig nået t i l fo ren in g n r. 189, og f r itid sk o n s u le n t R ic h a rd KværnØ r e g n e r med at komme op p a ca. 240. Blandt a e m e r e s e r iø s e fo r e n in g e r e r "B æ n k e b id e rn e s F o re n in g " , h v o r ikke m in d re end 250 m ø d e r op ved g e n e r a lf o r s am lin g . ^F o ren in g e n s e n e s te a k tiv ite t e r at b ru g e et p a r bænke ved S ø n d e rp o rt ^ s a g e n e r a lfo r s am lin g e n , h v o r k a sse b eh o ld n in g en g ø re s op t il m in d re end


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above