Page 73

BIND 7

Aære ^ w eÆ /M Et år er gået - mit første Som RIPENSER-SAMFUNDETS kasserer. Som medlemmerne vil huske, gennemførte bestyrelsen sidste år en virkeiig rationalisering af foreningens økonomi. Resultatet blev: Det største overskud i foreningens 64-årige historie. Årsagen er medlemmernes helt enestående opbakning af bestyrelsens indsats og deres store trofasthed mod vor gamle forening. Trods kontingentstigning har kun fa set sig nødsaget til at forlade foreningen, og mange nye medlemmer er kommet til, således at medlemstallet steg langt mere end anslået. Herudover betales flere tusinde kroner som frivillige e/cstrabidrag (se regnskabet andetsteds i bladet). Denne fantastiske støtte fra medlemmerne vil /eg gerne udtrykke bestyrelsens tak for. Den har givet inspiration til optimisme og endnu større indsats i det kommende år. Ikke alene er RIPENSER-BLADET's fortsatte udgivelse sikret, men »budgetbladet«, som blev indført sidste år, vil i år blive afløst af et langt smukkere og mere veludstyret blad, som vil udkomme hvert kvartal. Forbedringen skyldes tillige, at foreningen har gode venner i bogtrykbranchen. }eg er derfor overbevist om, at ! allesammen også i 1976 vil bevare medlemsskabet - vi bør trods krisetider have overskud til at støtte et sådant følelsesbetonet fællesskab som RIPENSER-SAMFUNDET repræsenterer, (eg beder dig derfor straks indbetale årskontingent, der udgør kr. 25,- (dog kr. 15,- for studerende, elever og soldater). Kontingentet er forfaldent til betaling pr. 1. april, og sidste frist for indbetaling er 1. ma/. Af hensyn til foreningens dobbeltkontrol med indbetalingerne, bedes du benytte giroindbetalingskortet, som følger med dette nummer af bladet (girokonto 1 06 66 76, Kirsten Hingeberg, Sdr. Boulevard 34, 1720 Kbh. V). Hvis kortet skulle mangle, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition). leg beder dig indtrængende huske betalingen, idet det er meget tidsrøvende og medfører store omkostninger, når jeg skal skrive individuelle rykkerbreve. Medlemmer i Norge og Sverige kan direkte anvende det danske girokort ved indbetalingen. P.S. Har du lyst til også at betale et ekstrakontingent, vil det blive modtaget med megen tak. Alle overskydende beløb bogføres på en særlig konto, og der føres særskilt fortegnelse over medlemmer, der yder ekstrabidrag. På forhånd tak. Kærlig hilsen Kirsten Dingeberg, kasserer. 67


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above