Page 77

BIND 7

gende øer, vindretning, vindstyrke og digeptofii, og endeiig er den tekniske faktor også afhængig af digematerialet. Den tekniske faktor er en særdeles vanskelig størrelse at få bestemt og kan kun angives med meget stor usikkerhed. Det ses af tabellen, som ikke angives her, at vandstandshøjden for samme middelafstand er højere for de sydlige områder end for de nordlige. En vandhøjde på 4 m vil således ved Esbjerg indtræde gennemsnitligt hvert 57. år, medens den ved Højer vil indtræde hvert 14. år. Ribe diget når kote 6,75 m; det giver, når hensyn tages til den tekniske faktor en middelværdi på ea. 30 år. I Holland har man besluttet at anvende en middeltid på 10.000 år for digerne, men det drejer sig om området Zeeland med en talrig befolkning og med vanskelige evakueringsforhold. 1 Vesttyskland har man i 1974 fuldført Eiderdæmningen, et storstilet seværdigt dige- og sluseanlæg, hvor man regner med 100 år, men hvor man dog i realiteten har overskredet denne grænse når imidlertid den bedste sikring ved at gøre digets forside konveks. Det er et forhold, man også er blevet klar over i udlandet. Ved lav vandstand er bølgemes virkning mindst, men forøges ved voksende vandstand. Endvidere viser det sig, at diget angribes stærkest i den højde, der svarer til højeste vandstand. Den del af diget bør derfor styrkes ved at gøre hældningen lille (1:15), medens man godt kan have større hældning ved digets fod (1:8). Hvis man vælger at forstærke diget ved omprofilering, kan det gøres ved at påføre fyldmateriale på digets udvendige side, som det foreslås af teknikerudvalget, og som det er vist på hosstående' tegning. Derved bliver det ikke nødvendigt at forøge digets højde. Endvidere spiller forlandet en rolle. Det har man ikke hidtil været så opmærksom på. Det kan derved være nødvendigt nogle steder-at forøge forlandet, idet man regner med et græsklædt forland på mindst 150 meters bredde. Har man ikke forland, må di- Van&ret mål for diget sammentrykket 10 gange i forhold til højden. Middelvandstandshøjde D. N. N. Når præsten står på Domkirkens prædikestol, står han med fødderne i højde med digekronen og hovedet på stormflodssøjlen. ved overprojektering. Som nævnt afhænger den tekniske faktor af adskillige forhold. En af disse er digernes profil. Det tekniske udvalg er kommet til det resultat, at profilen af de nuværende diger er mindre hensigtsmæssig. Digerne i Danmark har et profil, hvor den udvendige side er konkav, således at hældningen bliver større mod digets krone. Man opgets fod sikres særligt ved stensætninger eller betonstøbninger. Man kan i det hele taget sikre diget ved fliser, stensætning, asfalt eller beton. Det viser sig imidlertid, at klæg fra marsken er et udmærket materiale, når det lægges op,med passende hældning, og at dette må foretrækkes både af økonomiske og æstetiske årsager. (Forts.) 71


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above