Page 80

BIND 7

( 7 t w ; v / / Den 20. febr. 1976 afholdt Ripenser- Samfundet generalforsamling i restaurant ^Kildevang« på Strandvejen under deltagelse af kun 9 medlemmer. Formanden bod velkommen og mindedes de afdøde medlemmer: Toldforvalter Søren Bertelsen, generalinde Margrethe Gørtz, grosserer Kaj Daugaard Peters. Til dirigent valgtes ambassadør Frode Schøn, der efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige indvarsling gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Der var i årets løb afholdt fire bestyrelsesmøder, fire instruksmøder, en generalforsamling samt julefesten. Bladet var udkommet med tre numre på henholdsvis 16, 24 og 24 sider, således at bladets udkommer med kun tre numre kompenseredes ved det forøgede sidetal. Instruksudvalget havde udarbejdet instrukser for sekretær, kasserer, redaktør og redaktionssekretær. Der manglede endnu tre instrukser. Der var endvidere iværksat en endnu ikke afsluttet hvervekampagne for nye medlemmer blandt ældre årgange. Medlemstallet var ca. 920 betalende medlemmer. 42 havde udmeldt sig, og der var kommet 37 nye medlemmer. Formanden omtalte julefesten og legatuddelingen, der er beskrevet ovenfor. - Arkivet var blevet forøget med 37 numre til 64 numre. Kontakten med skolen var blevet forbedret, og denne ville forsøges yderli- kere udbygget fremover. Formanden sluttede beretningen med at rette en tak til Ribe byråd for dets støtte på 800 kr. til foreningen, en tak til bidragyderne af ekstra kontingent, en tak til bladets annoncørere samt en tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer stud. scient Karen Hjerrild og stud. med. Ib Koldbæk som henholdsvis sekretær og redaktionssekretær for veludført arbejde. Formandens beretning blev godkendt, og dirigenten gav derefter ordet til Damkjær, der aflagde regnskab for kassereren, som havde måttet lægge sig syg. Af regnskabet, der er anført i det følgende, ses, at det slutter med et betragteligt overskud. Dette skyldtes dels store ekstrabidrag og dels, at man ved sidste års budgetlægning havde regnet med en betydelig medlemsnedgang på grund af kontingentforhøjelsen. Den var udeblevet. Efter at Damkjær nærmere havde redegjort for dette og for visse andre punkter i regnskabet bl. a. den store renteindtægt, godkendtes regnskabet. Derefter forelagdes budgettet. Det fine regnskab muliggjorde en forbedring af bladet, idet man i det kommende år havde vedtaget at udsende bladet i bogtryk og agtede at udsende det med fire numre på hver 24 sider. Bud- 74


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above