Page 9

BIND 7

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 HILSEN TIL ALLE MEDLEMMER KÆRE MEDLEM! Som nyvalgt kasserer er det blevet overdraget mig at styre RIPENSER- SAMFUNDETs økonomi i 1975. ge mellem en væsentlig stigning eller ophør med hovedaktiviteten, udgivelsen af vort gamle blad fra 1916. Generalforsamlingen i februar valgte det første, idet bestyrelsen til gengæld fremlagde et driftsbudget, hvor man virkelig var qået til angreb på omkostningerne (læs mere herom nelle formål som RIPENSER-SAMFUNDET? ^ Jeg er derfor sikker på, at du vil følge min opfordring til straks at indbetale årskontingentet for 1975, der udgør: KR. 25.- (DOG KR. 15.- FOR STUDERENDE, ELEVER OG SOLDATER). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kontingentet er forfaldent pr. 1. april og sidste frist for indbetaling er.1. maj. Af hensyn til foreningens dobbeltkontrol med indbetalingerne bedes du benytte giroindbetalingskortet, som følger med dette nummer af bladet (girokonto lo66676, Kirsten Hingeberg, Sdr. Boulevard 34, 172o Kbh. V.). Hvis kortet skulle mangle, kan et nyt rekvireres hos sekretæren (bladets ekspedition). Jeg beder dig indtrængende huske betalingen. Læg hellere straks girokortet ind i dit charteque med ikke-betalte regninger, så det automatisk fremkommer ved månedens udgang. Det er meget tidsrøvende for mig og medfører store omkostninger at skulle skrive individuelle rykkerbreve. Medlemmer i Norge og Sverige kan direkte anvende det danske girokort ved skydende beløb bogføres på en særlig konto, og der føres særskilte fortegnelser over medlemmer, der yder ekstrabidrag. På forhånd tak! Venlig hilsen Kirsten Hingebbrg nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnE RIPEXSERBLADET. Som det v il fr em g å a f o v en stå en d e in d læ g f r a k a s s e r e r e n , e r b e s ty r e l s e n g å et t i l a n g re b p å om k o s tn in g e rne, nnnnnnnnnnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnna og h a r i fo rb in d e ls e h e rm e d næ ste n tile n d e b r a g t en g e n n em g ribende r e k o n s tru k tio n a f fo re n in g e n s a k tiv ite te r og b e s ty r e ls e s a r b e jd e , s am t sk a b t en ræ k k e f o r b e d r in g e r i


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above